Indicadores de transparencia

Transparencia económico-financiera

Información contable e orzamentaria

 1. Alegacións formuladas aos orzamentos no período de información pública
 2. Modificacións orzamentarias aprobadas polo Pleno e a Xunta de Goberno
 3. Informes periódicos da execución do orzamento
 4. Estudos sobre custos/rendementos dos servizos públicos prestados, diferenciando entre os servizos obrigatorios e os non obrigatorios
 5. Obxectivo de estabilidade orzamentaria (déficit cero e/ou déficit excepcional en base a indicadores), a regra de gastos e o límite de débeda tanto na formulación do Orzamento inicial como a súa liquidación
 6. Destino do superávit da Deputación cando este se produce
 7. Orzamentos dos organismos descentralizados, entes instrumentais e empresas públicas
 8. Indicador: superávit ou déficit por habitante (resultado orzamentario axustado/núm. de habitantes)
 9. Indicador: autonomía fiscal (dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios/dereitos recoñecidos netos totais)

Transparencia nos ingresos e gastos provinciais

 1. Indicadores de eficiencia e/ou eficacia do gasto na prestación dos servizos públicos por parte da Deputación Provincial (en función do indicado polo Texto refundido da Lei de facendas locais (art. 211) e pola Lei xeral orzamentaria)
 2. Información mensual remitida ao Ministerio de facenda e Administracións Públicas en cumprimento da Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, sobre as obrigacións de suministración de información previstas na Lei Orgánica de Estabilidade
 3. Indicador: autonomía fiscal (dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios/dereitos recoñecidos netos totais)
 4. Indicador: ingresos fiscais por habitante (ingresos tributarios/núm. de habitantes)
 5. Indicador: gasto por habitante (obrigas recoñecidas netas/núm. de habitantes)
 6. Indicador: investimento por habitante (obrigas recoñecidas netas, cap. VI e VII/núm. de habitantes)

Transparencia nas débedas provinciais

 1. O importe da débeda pública
 2. Os datos acerca da evolución da débeda en comparación con exercicios anteriores
 3. O importe da débeda financeira da Deputación, os seus prazos e características básicas
 4. Indicador: endebedamento por habitante (pasivo esixible, financeiro/núm. de habitantes)
 5. Indicador: endebedamento relativo (débeda provincial/Orzamento total da Deputación)
 6. Indicador: período medio de pagamento (obrigas pendentes de pagamento x 365/obrigas recoñecidas netas)
 7. Informe de Intervención sobre cumprimento dos períodos de pagamento a provedores
 8. Informes de morosidade trimestral aprobados polo Pleno

Información económica e orzamentaria

 1. Orzamentos da Deputación, con descrición das principais partidas orzamentarias
 2. As contas anuais/conta xeral da Deputación (balance, conta de resultado económico-patrimonial, memoria e liquidación do Orzamento)
 3. Os informes de auditoría de contas e os de fiscalización por parte dos órganos de control externo (Cámara ou Tribunal de Contas), da Deputación e das entidades do sector público municipal
 4. Aprobación do Orzamento
 5. Memoria do Orzamento
 6. Estado de consolidación
 7. Informe económico-financeiro
 8. Informe de estabilidade orzamentaria
 9. Bases de execución orzamentaria
 10. Contas anuais EE. PP. (balance, conta de resultados, memoria e liquidación)
 11. Información trimestral ou semestral sobre liquidación orzamentaria

Última modificación: luns, 17 xuño 2019