Tansparencia

Resolucións de acceso

A continuación recóllense as resolucións denegatorias, de concesión parcial ou inadmitidas da información pública solicitada, previa disociación dos datos persoais, de conformidade co previsto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

 

Última modificación: martes, 13 abril 2021