Tansparencia

Estatísticas de contratación

Publícase a información de datos estatísticos relativos á porcentaxe, en volume orzamentario, de contratos adxudicados pola Deputación de Pontevedra, agrupados con carácter trimestral, a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público, segundo os datos existentes no Servizo de Contratación e Patrimonio.

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: martes, 22 xuño 2021