Tansparencia

Período medio de pagamento calculado segundo o previsto no R. d. 635/2014

Frecuencia de actualización: mensual

Última modificación: martes, 27 xullo 2021