Tansparencia

Actividade sindical

Información sobre a composición de cada un dos órganos que rexen a actividade do persoal.

O Comité de empresa e as e os delegados de persoal son órganos de representación colectiva do persoal da Deputación e a súa función básica é representar e defender os intereses comúns deste.

Á Mesa de negociación compételle a determinación das condicións de traballo do persoal funcionario e persoal laboral a través da negociación colectiva.

O Comité de seguridade e saúde é o órgano de participación interno para unha consulta regular e periódica das actuacións da Deputación en materia de prevención de riscos. A súa función é facilitar o intercambio de puntos de vista entre as partes.

A Comisión paritaria mixta encárgase da solución de conflitos relativos á interpretación ou aplicación dos convenios colectivos.

Comité de empresa

13 reprensentantes

CC. OO.: 9

Nome e apelidos Postos de traballo Servizo/centro
Enrique Grela Estévez Administrativo ORAL
Juan Carlos de la Vega Castiñeira Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
Rosa Ana Macías Albela Administrativa de Xestión Catastral ORAL
Amanda Sartier Saburido Xefa da Sección de Servizos Turísticos Turismo Rías Baixas
María Teresa Macías Albela Administrativa xefa de negociado ORAL
María Jesús Fortes Alén Arquiveira Museo Provincial
Alfonso Casas Vázquez Administrativo xefe de negociado ORAL
María Eugenia de la Vega Castiñeira Oficiala de servizos xerais e subalternos Museo Provincial
Marcos Vázquez Vázquez Operario–condutor de maquinaria Estación Fitopatolóxica Areeiro

UGT: 4

Nome e apelidos Postos de traballo Servizo/centro
Luis Ignacio García Seco Auxiliar técnico do Gabinete Didáctico Museo Provincial
Patricia García Martínez Administrativa ORAL
José Enrique Pedrosa López Administrativo ORAL
Luis Lago Serafín Oficial de servizos xerais Museo Provincial 

 

Xunta de persoal

Total: 17 persoas

CC. OO.: 11

Nome e apelidos Postos de traballo Servizo/centro
José Ramón Piñeiro Piñeiro Educador Príncipe Felipe
Paula Rial Pérez Administrativa Deportes
José Luis Fernández Costas Técnico especialista en Educación Diúrna Príncipe Felipe
Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas Mobilidade
Iria Fernández Delgado Operaria Príncipe Felipe
Miguel Pampín Cagide Oficial agrícola gandeiro Finca Mouriscade
Jean Pierre Esteban Borragán Oficial agrícola Medio Ambiente
Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Príncipe Felipe
José Ramón Rodríguez Fernández Administrativo Patrimonio Doc. e Bib.
Marta Esperanza Corrochano Santos Xefa de apoio técnico e coordinación administrativa RR. HH. e Formación
Manuel Touceda Rey Encargado mecánico Mobilidade

UGT: 4

Nome e apelidos Postos de traballo Servizo/centro
María González García Técnica especialista en Tradución Servizos Lingüísticos
Leticia Carbajal Castiñeira Operaria Príncipe Felipe
Antonio Abel Seoane Estévez Técnico coordinador en Formación Promoción de Emprego
Manuel Enrique Pintos González Mestre composteiro Asistencia Intermunicipal

CIG: 2

Nome e apelidos Postos de traballo Servizo/centro
José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en Educación Diúrna Príncipe Felipe
Xoán Couceiro Tenreiro Oficial agrícola gandeiro Finca Mouriscade

 

Comisión paritaria mixta

4 representantes da Deputación, 3 de CC. OO., 1 de CSIF e 1 de CIG

Teléfono: 986 804 100

Apelidos e nome R. x. Cargo Centro Sindicato Centro
López Font, Carlos Dep. Deputado RR. HH., Contratación, Cooperación Dep. Pazo provincial
Rodríguez Díaz, Santos Héctor Dep. Deputado Turismo Dep. Pazo provincial
Villaverde Pego, Eva M.ª Dep. Deputada Centro Príncipe Felipe, Est. Fit. Areeiro. Finca Mouriscade Dep. Pazo provincial
Magallanes Álvarez, M.ª Montserrat DEp. Deputada Promoción de Emprego - Escola de Cantería Dep. Pazo provincial
Piñeiro Piñeiro, José Ramón FC Educador Centro Príncipe Felipe CC. OO. Edificio Administrativo
Rial Pérez, Paula FC Administrativa Deportes - Pazo provincial CC. OO. Edificio Administrativo
De la Vega Castiñeiras, Juan Carlos LF Administrativo/ xefe de negociado Museo de Pontevedra CC. OO. Edificio Administrativo
Blanco Cortegoso, Adrián FC Técnico especialista en educación Centro Príncipe Felipe CIG Edificio Administrativo
López Paz, Concepción FC Xefa do Servizo de Medio Ambiente Pazo provincial CSIF Edificio Administrativo

 

Mesa de negociación

4 representantes da Deputación e representantes de CC. OO., CSIF, CIG e UXT

Apelidos e nome R. x. Cargo Centro Sindicato Teléfono Despacho
López Font, Carlos Dep. Deputado RRHH, Contratación, Cooperación Dep. 986 804 100 Pazo provincial
Rodríguez Díaz, Santos Héctor Dep. Deputado Turismo Dep. 986 804 100 Pazo provincial
Villaverde Pego, Eva M.ª Dep. Deputada Centro Príncipe Felipe, Est. Fit. Areeiro, Finca Mouriscade Dep. 986 804 100 Pazo provincial
Magallanes Álvarez, M.ª Montserrat Dep. Deputada Promoción de Emprego - Escola de Cantería Dep. 986 804 100 Pazo provincial
Piñeiro Piñeiro, José Ramón FC Educador Centro Príncipe Felipe CC. OO. 986 804 100 Edificio Administrativo
Rial Pérez, Paula FC Administrativa Deportes - Pazo provincial CC. OO. 986 804 100 Edificio Administrativo
Blanco Cortegoso, Adrián FC Técnico especialista en educación Centro Príncipe Felipe CIG 986 804 100 Edificio Administrativo
López Paz, Concepción FC Xefa do Servizo de Medio Ambiente Pazo provincial CSIF 986 804 100 Edificio Administrativo
De la Vega Castiñeira, Juan Carlos LF Administrativo/ xefe de negociado Museo de Pontevedra CC. OO. 986 804 100 Edificio Administrativo
Porral, Bernardina Ext. Non pertence á Deputación __ CIG 986 847 671 Sede da CIG
Rejo Portela, Eduardo Ext. Non pertence á Deputación __ CSIF 986 896 900 Sede de CSIF
Barros Montáns, José Domingo Ext. Non pertence á Deputación __ UXT 986 852 892 Sede de UXT
Vidal Trillo, Xosé Ramón Ext. Non pertence á Deputación __ UXT 986 852 892 Sede de UXT

 

Persoas delegadas das seccións sindicais do persoal funcionario

Apelidos e nome R. x. Cargo Centro Sindicato Horas sindicais por mes Despacho Valoración económica núm. de horas
Alba M.ª Jorge Ferreiro FC Técnica auxiliar de educación diúrna Centro Príncipe Felipe CC. OO. 10 Soutomaior 8,95 
Lores Iglesias, José Luis FC Administrativo Cultura-Pazo CC. OO. 10 Pazo provincial  9,44
Pérez Vázquez, Matilde FC Oficiala comedor Centro Príncipe Felipe CC. OO. 10 Pazo provincial 8,12 
Cao Méndez, Telmo FC Técnico de Administración xeral Contratación-Pazo CC. OO. 150 liberado Edificio Administrativo  12,07
Pérez Sival, Ana Isabel FC Técnica especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe CC. OO. 150 liberada Edificio Administrativo 9,85 

 

Persoas delegadas das seccións sindicais do persoal laboral

3 representantes do persoal laboral

Teléfono: 986 804 100

Apelidos e nome R. x. Cargo Centro Sindicato Horas sindicais por mes Despacho Valoración económica núm. de horas
García Seco, Luis Ignacio LF Auxiliar técnico do Gabinete Didáctico Museo de Pontevedra CSIF 10 Museo de Pontevedra 9,24 

 

Persoas delegadas de prevención

4 representantes

Teléfono: 986 804 100

Apelidos e nome R. x. Cargo Centro Sindicato Despacho
Fortes Alén, M.ª Jesús LF Técnica superior arquiveira Museo de Pontevedra CC. OO. Museo
Piñeiro Piñeiro, José Ramón FC Educador Centro Príncipe Felipe CC. OO. Edificio Administrativo
Crespo Barreiro, Roberto FC Operario especialista Mobilidade CC. OO. Edificio Administrativo
Pedrosa López, José Enrique LF Administrativo ORAL CC. OO. ORAL

 

Comité de seguridade e saúde

14 membros: 7 designados pola Deputación e 7 delegados de Prevención

Teléfono: 986 804 100

Nome e apelidos R. x. Cargo Centro
En representación da Deputación
Carlos López Font Dep. Deputado delegado de Réxime Interior, Economía, Facenda, NN. TT. e do ORAL Pazo provincial
Iria Lamas Delgado Dep. Deputada delegada de Transición Ecolóxica e Medio ambiente, Arquitectura e Proxectos Europeos Pazo provincial
Francisco Rosendo Alonso Fernández FC Xefe de Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías provinciais Edificio administrativo
Eugenio Marcote Carballo FC Enxeñeiro xefe de Cooperación Edificio administrativo
Carmen Salinero Corral FC Xefa do Servizo da Estación Fitopatolóxica de Areeiro Estación Fitopatolóxica Areeiro
Martiña Eslava Nodar FC Psicóloga do Centro Príncipe Felipe Centro Príncipe Felipe
Marta Caldas Fariña FC Traballadora social do Servizo de Cohesión Social e Xuventude Centro Príncipe Felipe
Delegados de prevención
Mª Jesús Fortes Alén LF Arquiveira (Museo de Pontevedra) Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
Amanda Sartier Saburido LF Xefatura de sección de servizos turísticos (Turismo Rías Baixas) Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
Enrique Grela Estévez LF Administrativo (Oral) Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
Marta Corrochano Santos FC Xefatura de apoio técnico e coordinación administrativa (RRHH e Formación) Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
José Ramón Piñeiro Piñeiro FC Educador Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
Roberto Crespo Barreiro FC Operario especialista Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO
Miguel Pampín Cagide FC Oficial agrícola gandeiro (Medio Ambiente) Edificio administrativo/ Sindicato: CCOO

 

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: martes, 26 xaneiro 2021