Tansparencia

Información xurídica e patrimonial

Incorpóranse aquelas obrigas específicas que recolle a normativa básica en materia de transparencia, recollidas na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e mais na Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación.

 

Última modificación: luns, 15 xuño 2020