Tansparencia

Acceso á información pública

Enténdese por información pública os contidos ou documentos, en calquera formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións. Así mesmo, considerarase información pública a producida polas entidades que presten servizos públicos ou exerzan potestades administrativas.

A través desta canle pode exercer o dereito de acceso á información pública que obre en poder da Deputación de Pontevedra e fose elaborada ou adquirida no exercicio das súas funcións.

O dereito de acceso poderá ser limitado cando acceder á información supoña un prexuízo para os ámbitos sinalados no artigo 14 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Entre as materias nas que a subministración de información estaría limitada atópanse as relacionadas coa seguridade nacional, a defensa, as relacións exteriores e a seguridade pública. Este dereito só poderá ser limitado ou denegado nos supostos previstos na normativa básica. Naqueles casos nos que a aplicación dalgunha limitación non afecte á totalidade da información, e sempre que sexa posible, concederase o acceso parcial, omitindo a información afectada pola limitación, agás que a información resultante sexa equívoca ou careza de sentido.

Formalización do acceso

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, dispoñible na  sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes de modo presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible a través da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Taxas

O acceso á información será gratuíto. Non obstante, a obtención de copias e a transposición a formatos diferentes do orixinal poderán estar suxeitas ao pagamento das taxas.

Normativa aplicable

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: luns, 29 xuño 2020