Tansparencia

Entidades dependentes

Recollemos aquí aquelas organizacións ou entidades, con personalidade xurídica propia, creadas baixo a dependencia ou vinculación da Deputación para cumprir con funcións concretas de servizo público ou intervención administrativa.

Escola de Enfermería

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Consorcio Contra Incendios Deza e Tabeirós - Terra de Montes

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: mércores, 24 febreiro 2021