ORAL-Xestión tributaria

Delegación competencias do Concello de Cambados na Deputación de Pontevedra-ORAL para desenvolver facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación relacionadas co servizo de tratamento de residuos na plataforma loxística do polígono


07 maio 2020

O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 24 de abril de 2020, acordou aceptar, de conformidade co previsto nos artigos 7.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e no 106.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a delegación que realizou o Concello de Cambados, por acordo do Pleno na sesión de data 28 de novembro de 2019, para desenvolver as facultades de xestión, liquidación e recadación voluntaria e executiva, dos ingresos de dereito público derivados da xestión do contrato subscrito para a xestión indirecta do servizo de tratamento de residuos industriais na Plataforma Loxística Inversa do Polígono Industrial de Cambados.

A citada delegación realizaranse pola Deputación de Pontevedra a través dos seus servizos tributarios.

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA