ORAL-Xestión tributaria

Delegación de competencias do concello de Sanxenxo para desenvolver a facultade de liquidación previa á primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica


06 maio 2021

O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 30 de abril de 2021, acordou aceptar, de conformidade co previsto no artigo 7.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e no artigo 106.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local a delegación de competencias que realizou o Concello de Sanxenxo por acordo do Pleno na sesión de data 29 de marzo de 2021 para engadir expresamente dentro da competencia xa delegada de xestión do imposto sobre vehículos de tracción mecánica efectuada por acordo plenario de data 25 de setembro de 1992, a facultade de liquidación previa á primeira matriculación.

A citada delegación realizarase pola Deputación de Pontevedra a través dos seus servizos tributarios.

BOPPO 06/05/2021

 

WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral

OVT: https://ovt.depo.gal

SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia/

TELÉFONO: 886 211 420