ORAL-Xestión tributaria

Exposición pública dos padróns e das listas cobratorias das taxas e prezos públicos de varios conceptos, exercicios e concellos da provincia e a súa cobranza


15 xullo 2020

De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 13 de xullo de 2020, aprobáronse os padrón e as listas cobratorias das taxas e prezos públicos polos concellos e conceptos que se relacionan no Anuncio publicado no BOP o 15 de xullo de 2020 e que teñen delegada a xestión tributaria nesta Deputación.

Por medio deste anuncio iníciase o trámite de información pública establecido no artigo 24 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais da Deputación-ORAL.

A exposición ao público deste anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003 xeral tributaria, e remitiráselles aos concellos incluídos para os efectos da súa inserción no taboleiro de edictos."

 

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA