ORAL-Xestión tributaria

Nota informativa sobre a situación creada a raíz da recente sentenza do Tribunal Constitucional e a publicación do Real Decreto Lei 26/2021, de 8 de novembro, sobre o IIVTNU (plusvalía municipal)


18 novembro 2021

O Real Decreto Lei 26/2021 adapta o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLFL) á recente xurisprudencia constitucional. Por ser de xeral interese,

INFÓRMASE

A obriga legal de presentación da DECLARACIÓN ou COMUNICACIÓN DAS TRANSMISIÓNS PERMANECE INALTERABLE (https://sede.depo.gal/web/public/catalog-detail/79059032), nos termos establecidos no artigo 110 do TRLFL:

As principais liñas da modificación normativa son:

  • INTRODÚCESE UN NOVO SUPOSTO DE NON SUXEICIÓN, cando se constate a inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas datas de transmisión e adquisición. Para iso, o interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión, así como achegar os títulos que documenten a transmisión e a adquisición.
  • INTRODÚCESE UNHA NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO OBXECTIVA e UNHA OPCIÓN OPTATIVA DE LIQUIDACIÓN baseada na plusvalía real ou ganancia obtida que se aplicará, a decisión do interesado, cando resulte máis beneficiosa en función das probas aportadas.

FÓRMULAS DE CÁLCULO RESULTANTES DA MODIFICACIÓN LEXISLATIVA

  • OBXECTIVA:
  • COTA TRIBUTARIA: Base impoñible [valor catastral do chan x coeficiente] x Tipo de gravame municipal.
  • PLUSVALÍA REAL OU GANANCIA OBTIDA (a elección do interesado):
  • COTA TRIBUTARIA: Base impoñible (Valor de transmisión – Valor de adquisición) x % que representa o valor catastral do chan respecto do valor catastral total) x Tipo de gravame municipal.

Estamos traballando para adaptar o noso sistema informático á nova normativa