depotermal

Depotermal

Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas, establecendo novas relacións sociais e favorecendo a participación en actividades que melloren o seu estado anímico por medio de movementos de participación e cooperación social que promovan espazos de encontro e intercambio de experiencias co fin de evitar o illamento e as situacións de soidade que poidan levar á vulnerabilidade.

Modalidades do programa

"Depotermal" 2020 pon en marcha dous programas:

 • Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco mañás ou tardes consecutivas (1.248 prazas)
 • Programa termal con pernoita en réxime de pensión completa, de domingo a venres (3.186 prazas)

Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse do plan termal as persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade e que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 • Nacer antes do 1 de xaneiro de 1970
 • No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1970 ou nunha data posterior:
  • Ter a condición de pensionista polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións, para o que se deberá achegar unha fotocopia do certificado correspondente
  • Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, o que se acreditará coa tarxeta ou certificado de recoñecemento do grao de discapacidade
  • Precisar dun respiro familiar, o que se acreditará mediante o modelo de informe da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios básicos
  • As persoas beneficiarias deben reunir, ademais, os seguintes requisitos:
   1. Non padecer alteracións de comportamento que poidan perturbar a normal convivencia nos establecementos nin enfermidades transmisibles con risco de contaxio
   2. Poder valerse de maneira autónoma para as actividades da vida diaria
   3. No caso de persoas con discapacidade, non ter recoñecida a necesidade de asistencia dunha terceira persoa

As solicitudes presentaranse de forma individual, é dicir, unha solicitude por persoa, de maneira que as persoas que desexen ir acompañadas deberán presentar a súa solicitude individualmente, indicando no apartado de observacións con quen desexan participar conxuntamente no programa.

Prazos

Todos os concellos da provincia de Pontevedra poderán sumarse ao plan mediante a solicitude de adhesión dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal). Xunto coa solicitude as entidades solicitantes deberán presentar a certificación da Secretaría do concello que corresponda sobre a adhesión ao plan (anexo 1).

O prazo para que os concellos soliciten a adhesión será do 12 de febreiro ao 25 de febreiro de 2020.

Para as persoas físicas o prazo de inscrición será de 20 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da lista de concellos adheridos na web da Deputación.

 

Subvencións concedidas 2019

Última modificación: mércores, 12 febreiro 2020