Matrícula

Bases que regulan a admisión das persoas usuarias na escola infantil de 0-3 anos do Centro Príncipe Felipe para o curso 2021/2022.

O obxecto destas bases é, en consonancia co previsto no Regulamento de organización e funcionamento da escola infantil do Centro Príncipe Felipe, desenvolver e levar a cabo a convocatoria anual para o acceso á escola infantil das nenas e nenos de 3 meses a 3 anos regulada nestas bases.

Última modificación: venres, 09 abril 2021