Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Interinidades

 

Convocatoria para cubrir interinamente varias prazas do programa de carácter temporal "Comunicación global e interactiva"

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento de diverso persoal como funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal "Comunicación global e interactiva na Deputación de Pontevedra: aplicación dos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) na administración pública- Axenda 2030- reforzo das accións comunicativas do primeiro plan de igualdade da institución provincial"

Convocatoria para cubrir interinamente unha praza de Enxeñeiro-a de Camiños,Canles e Portos

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente unha praza vacante de enxeñeiro de camiños, canles e portos vacante no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, por razóns de urxente e inaprazable necesidade, en tanto non se doten con persoal funcionario de carreira a través das canles establecidas regulamentariamente

Convocatoria de nomeamento interino dun/dunha arquitecto/a e dun/dunha arquitecto/a técnico/a

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento de diverso persoal como funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal "Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra e construción dun edificio de nova planta dedicado á xestión integral da colección arqueolóxica do Museo"

 

Procesos finalizados

Última modificación: xoves, 17 setembro 2020