Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatoria para cubrir interinamente varias prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e na RPT de persoal laboral fixo da Deputación

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, varias prazas e postos de traballo vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo, por quenda libre

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

A rectificación da resolución amplía o prazo de presentación de solicitudes, que se computará dende esta publicación no BOPPO. Soamente afectará ás prazas contidas en dita resolución de rectificación, considerándose dentro de prazo as presentadas con anterioridade a esta

Dúas prazas de técnico/a medio de administración

Dúas prazas de administrativa ou administrativo

Unha praza de técnica ou técnico fitopatólogo

Unha praza de arquitecta ou arquitecto

Unha praza de técnica ou técnico de mantemento

Unha praza de técnica ou técnico en orientación e procura de emprego

Unha praza de técnico de xestión cultural

Unha praza de analista de laboratorio

Unha praza de técnica ou técnico informático

Unha praza de condutora ou condutor maquinista

Unha praza de operaria ou operario agrícola

Tres prazas de auxiliar técnico de Gabinete Didáctico

Tres prazas de subalternos/as de oficios varios

Última modificación: xoves, 10 xaneiro 2019