Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Plan de estabilización de emprego temporal

Convocatorias pertencentes ao plan de estabilización de emprego temporal da Deputación para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente.

Convocatoria do 30 de decembro de 2019

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varios postos de traballo de persoal laboral fixo da Deputación de Pontevedra incluídos na oferta de emprego público do ano 2018 e vinculados ao Plan de estabilización de emprego temporal:

  • Tres postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e información, clasificados no grupo equivalente ao C2, por quenda libre. Reservados para persoas con discapacidade
  • Vinte e un postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e información, clasificados no grupo equivalente ao grupo C2, por quenda libre

Bases (BOPPO 30/12/2019)

Tramitación en sede.depo.gal (pendente apertura)

Convocatoria do 31 outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CE 2019 O)

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto, e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado "217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público", dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra

Convocatoria de 22 de outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos pertencentes ao plan de estabilización de emprego temporal da Deputación para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos (CE 2019 S)

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto, e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado "217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público", dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra

Última modificación: venres, 24 xaneiro 2020