Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para actividades deportivas no ano 2019

Concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades deportivas, segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria das bases e do extracto no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO)

Subvencións concedidas e non concedidas 2019

Última modificación: xoves, 05 decembro 2019