Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións para o deporte náutico

Subvencións para o apoio a clubs deportivos federados de deporte náutico, nas modalidades de remo, vela e piragüismo, para a temporada deportiva 2020-2021 e, no seu caso, a temporada 2021.

Esta convocatoria, destinada a clubs federados da provincia de Pontevedra, ten como obxectivo específico apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito provincial, autonómico ou nacional convocadas por federacións deportivas galegas ou nacionais.

Subvencións concedidas

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN 2020 

Para cobrar a subvención os clubs deberán presentar unha solicitude, obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "Instancia xenérica" dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), e anexar a seguinte documentación:

  • Conta xustificativa, na que se relacionarán os conceptos dos gastos por un importe igual ou superior ao orzamento presentado coa solicitude (anexo IV)
  • Facturas orixinais ou copias compulsadas polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total
  • Memoria deportiva, na que se indicarán as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada
  • Os clubs que reciban subvencións deberán acreditar a difusión do financiamento a través de calquera medio probatorio (prensa, valos, pancartas, vestimenta deportiva, páxina web…) e, no caso de subvencións de máis de seis mil (6.000,00) euros, deberán acreditar tamén a divulgación do financiamento a través de fotografías das instalacións e na súa vestimenta. No caso de que a subvención recibida sexa de máis de dez mil (10.000,00) euros as entidades beneficiarias deberán realizar unha serie de actuacións, explicadas na base décimo terceira das bases destas subvencións
  • Os clubs que presentasen unha declaración xurada do 2020 cos datos deportivos do club (nivel de competición, licenzas, categorías…) deberán enviar o certificado da federación que se corresponda coa súa modalidade deportiva (anexo II)

Anexos da subvención para clubs deportivos de ámbito náutico en fase xustificativa: https://sede.depo.gal/web/public/publications/list/forms/FORMS/details/84042607

Última modificación: mércores, 10 marzo 2021