Igualdade

Subvencións para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero

Convocatoria de subvencións da institución provincial dirixidas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven proxectos, programas e actividades para conseguir que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e efectiva e fomentar medidas de protección integral contra a violencia machista durante 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo para a presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO

2019

2018

Última modificación: martes, 10 setembro 2019