Xornada Novidades na tributación local

Xornada "Novidades na tributación local: novas liñas na mellora da eficiencia na prestación dos servizos"

Martes 23 de abril de 2019, ás 9:00 h, no salón de plenos do Pazo provincial
Inscricións: xornadatributosoral@depo.gal

PROGRAMA

 • De 8:45 a 9:00 h Recepción e entrega de documentación
 • De 9:00 a 9:15 h Inicio da xornada coa presenza da presidenta da Deputación de Pontevedra
 • De 9:15 a 10:15 h Colaboración na prestación de servizos tributarios: procesos para unha mellora na eficiencia
  Relatores: Inmaculada Viña Carregal, funcionaria con habilitación de carácter nacional, directora de Xestión do ORAL; Martín Iglesias Ferreirós, xefe de Coordinación do ORAL; e Marcos Aramburu García-Pintos, xefe de negociado de Programación do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra
 • De 10:15 a 11:15 h Actualidade do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana: efectos da STC do 11 de maio de 2017, últimos pronunciamentos xurisprudenciais. Futuro do imposto
  Relator: Óscar del Amo Galán, subdirector xeral de Tributos Locais, Ministerio de Facenda
  Presenta: Miguel Ángel Santirso Fernández, funcionario de habilitación nacional, tesoureiro da Deputación de Pontevedra
 • Pausa para o café
 • De 12:00 a 13:00 h Feitos impoñibles que poden orixinar novas taxas (especial referencia á taxa de transporte de enerxía)
  Relator: Josep M. Medrano Molina, director de Planificación Estratéxica e Fiscalidade do Concello de Barcelona
  Presenta: Joaquín Javier Gago López, funcionario con habilitación de carácter nacional, secretario do Concello de Catoira; e Carmen Lorenzo Iglesias, xefa do Servizo de Xestión de Recursos Públicos e Inspección
 • De 13:00 a 14:00 h Novidades catastrais: mapa de xestión
  Relator: Fernando Baena Ozores, xerente territorial do Catastro de Pontevedra
  Presenta: Miguel Nicieza Artíñano, xefe do Servizo de Xestión Catastral e Tributaria do IBI do ORAL
 • De 14:00 a 14:30 h Coloquio e peche das xornadas

 

Última modificación: luns, 15 abril 2019