Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio da Deputación de Pontevedra

Funcións en xestión patrimonial

 • Xestión do Inventario de Bens e Dereitos da Deputación de Pontevedra, de acordo cos diferentes epígrafes establecidos no R. d. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais:
  • Inmobles
  • Dereitos reais
  • Mobles de carácter histórico, artístico ou de considerable valor económico
  • Valores mobiliarios, créditos e dereitos
  • Vehículos
  • Semoventes
  • Mobles non comprendidos nos anteriores enunciados
  • Bens e dereitos revertibles
 • Tramitación de expedientes relacionados co patrimonio inmobiliario: adquisición, disposición, destino, utilización, alleamento, permuta de bens e cesión de bens a outras administracións públicas.
 • Tramitación de escrituras, actas de cesión e outros instrumentos públicos: preparación, comprobación e execución.
 • Tramitación de expedientes de cesión de terreos destinados a viario ou outros espazos públicos: preparación, comprobación, formalización e execución.
 • Tramitación de expedientes de inmatriculación, segregación, agrupación e declaración de obra nova de bens inmobles de titularidade provincial.
 • Tramitación e xestión de impostos relacionados co patrimonio (imposto de bens inmobles, imposto de vehículos de tracción mecánica, etc).
 • Tramitación e xestión de seguros relacionados co patrimonio (seguros de edificios, vehículos, obras de arte, etc).
 • Xestión da frota de vehículos e maquinaria da Deputación de Pontevedra.
 • Asesoramento á Corporación provincial e asistencia técnica a pequenos municipios en materia de xestión do patrimonio das entidades locais.
  

Última modificación: martes, 19 marzo 2013