Descarga de documentos

#DEPUTACIÓNDEPONTEVEDRA

Descarga de documentos


Servizo Nome Formulario
Mobilidade Devolución de fianzas 456.002
Cooperación Viveiros de empresas de Barro e Lalín 942.044 Anexo I. Modelo de presentación de solicitudes
942.B044 Anexo II. Memoria para o acceso aos viveiros de empresas de Barro e Lalín
42.C04f4 Anexo III. Modelo de solicitude de prórroga
Contratación Documentos xenéricos
Contratación Acta de comprobación do replanteo 922.011
Contratación Certificacións de subministración 922.019 Acta de recepción de suministración
Xenéricos Conta xustificativa
100.001 válida para todos os servizos, vertical
100.001 válida para todos os servizos, horizontal
100.001 Anexo da conta xustificativa
Xenéricos Certificación de obra cofinanciada 100.002
Xenéricos Certificación de obra (para cubrir a man) 100.003
Xenéricos Certificación de obra (.xls) (para a realización de cálculos) 100.003
Turismo Rías Baixas Uso de espazos comúns en Turismo Rías Baixas 843.009
Turismo Rías Baixas Uso de sala en Turismo Rías Baixas 843.024