A Deputación anticipa a Salvaterra máis de 238.000 euros da recadación do servizo de recollida de lixo

29/03/2022

A súa adhesión ao servizo de Recadación e Xestión Tributaria da Deputación de Pontevedra (ORAL) permitiu ao Concello de Salvaterra de Miño ingresar por anticipado nas arcas municipais 238.109,17 euros da recadación do servizo municipal de recollida de lixo deste ano 2022. Así se recolle nunha Resolución emitida pola Deputación a solicitude do municipio do Condado.

A cantidade do anticipo correspóndese co 70% do padrón da taxa do servizo de recollida de lixo do ano pasado (un total de 340.155,96 euros), de acordo coa porcentaxe máxima que é posible anticipar á luz do previsto nas bases de execución do Orzamento da Deputación, é dicir coa normativa reguladora das Contas provinciais.

A petición foi formulada a mediados deste mes de marzo pola Alcaldía de Salvaterra e resolta favorablemente pola Deputación cos informes favorables do servizo do ORAL e a Intervención provincial. A cantidade anticipada será reintegrada á Deputación con cargo ás liquidacións trimestrais da taxa de lixo de Salvaterra deste ano.

Salvaterra de Miño está entre os 54 concellos da provincia que teñen delegado no ORAL da Deputación a xestión e recadación total ou parcial dos seus impostos, taxas, prezos públicos e multas, ademais de servizos complementarios como a xestión catastral ou asesoramento técnico para a elaboración de ordenanzas municipais e trámites económico-administrativos. O ORAL realiza estas funcións dende os seus 23  centros de atención repartidos por todo o territorio provincial e garante aos concellos un elevado nivel de eficacia e eficiencia na recadación e xestión dos tributos municipais.