#TRANSPARENCIA

Actividade sindical

Información sobre a composición de cada un dos órganos que rexen a actividade do persoal.


XUNTA DE PERSOAL

A Xunta de Persoal é o órgano específico de representación dos intereses do persoal funcionario. A súa composición establécese en función do número de funcionarias e funcionarios da unidade electoral correspondente, de acordo coa seguinte escala:

 • De 50 a 100 funcionarias e funcionarios: 5
 • De 101 a 250 funcionarias e funcionarios: 9
 • De 251 a 500 funcionarias e funcionarios: 13
 • De 501 a 750 funcionarias e funcionarios: 17
 • De 751 a 1.000 funcionarias e funcionarios: 21
 • De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, co máximo de 75

O mandato dos membros da Xunta de Persoal dura catro anos; estes son elixidos mediante sufraxio persoal, libre, directo e secreto. A actual composición é de 17 membros, que se distribúen da seguinte forma: 11 de CC.OO., 7 de UGT e 3 da CIG.

 

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Centro Príncipe Felipe
CC. OO. Jean Pierre Esteban Borragán Oficial agrícola Medio Ambiente
CC. OO. Paula Rial Pérez Administrativa Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Leticia Lozano García Oficiala de control e vixilancia Centro Príncipe Felipe
CC. OO. José Luis Fernández Costas Técnico especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
CC. OO. Iria Fernández Delgado Auxiliar administrativa Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Marta Corrochano Santos Xefatura de apoio técnico e coordinación administrativa Recursos Humanos e Formación
CC. OO. Miguel Pampín Cagide Capataz agrícola Medio Ambiente
CC. OO. María Solla Castro Auxiliar administrativa Secretaría Xeral
CC. OO. Lourdes Manzano Maceira Administrativa Turismo Rías Baixas
UGT Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria ORAL
UGT Manuel Leiro Oubiña Xefatura de negociado de Medio Ambiente Medio Ambiente
UGT Ana Paula Barral Rial Técnica especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
UGT Mirian Raposeiras Roubín Redactora xefa Comunicación Institucional
UGT María González García Técnica media en tradución Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos
UGT Javier Baena Ozores Axente catastral ORAL
UGT Ana Neves Gómez Técnica de ensaios agrícolas Estación Fitopatolóxica Areeiro
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
CIG Otilia Castro Castro Educadora Centro Príncipe Felipe
CIG Breogán Pérez Vázquez Axente catastral ORAL
COMITÉ DE EMPRESA

O Comité de Empresa é o órgano representativo e colexiado do conxunto do persoal laboral da Deputación de Pontevedra para a defensa dos seus intereses.

O número de membros do Comité de Empresa determínase de acordo coa seguinte escala:

 • De 50 a 100 traballadoras e traballadores: 5
 • De 101 a 250 traballadoras e traballadores: 9
 • De 251 a 500 traballadoras e traballadores: 13
 • De 501 a 750 traballadoras e traballadores: 17
 • De 751 a 1.000 traballadoras e traballadores: 21
 • De 1.000 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, co máximo de 75

O mandato dos membros do Comité de Empresa ten unha duración de catro anos; estes son elixidos por todas e todos os traballadores mediante sufraxio persoal, directo, libre e secreto.

A actual composición é de 9 membros, que se distribúen da seguinte maneira: 4 de CC. OO. e 5 de UGT:

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
CC. OO. M.ª Ángela Comesaña Martínez Coordinadora de publicacións Museo Provincial
CC. OO. Francisco Estévez Castro Técnico auxiliar maquinista offset Comunicación Institucional
CC. OO. Titular, cambio de relación xurídica
UGT Ana Beatriz Rodríguez Martínez Operadora de teclado ORAL
UGT Titular, cambio de relación xurídica
UGT Titular, cambio de relación xurídica
UGT Titular, cambio de relación xurídica
UGT Titular, cambio de relación xurídica
COMISIÓN PARITARIA MIXTA

A Comisión Paritaria Mixta é o órgano de interpretación, vixilancia, estudo e aplicación do Acordo regulador para o persoal funcionario e do Convenio colectivo para o persoal laboral.

Tras a celebración das eleccións sindicais de persoal laboral e funcionario en 2022 e 2023, respectivamente, constituíuse a Comisión Paritaria Mixta conxunta, integrada por 15 membros, dos que 4 son cargos políticos e 11, representantes sindicais; cada unha das partes ostenta igual número de votos:

Sindicato/cargo Nome e apelidos Cargo/Posto de traballo Servizo/centro
C. político Jesús Vázquez Almuíña Deputado delegado Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral
C. político Alejandro Lorenzo Alonso Deputado delegado Xestión Tributaria, Patrimonio e Formación
C. político Sandra Bastos Míguez Deputada delegada Igualdade e Benestar
C. político Isabel Couselo Torres Deputada delegada Infraestruturas Públicas, Mobilidade e Contratación
CC. OO. (FUN) Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. (FUN) Paula Rial Pérez Administrativa Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. (FUN) Leticia Lozano García Oficiala de control e vixilancia Centro Príncipe Felipe
CC. OO. (FUN) María Solla Castro Auxiliar administrativa Secretaría Xeral
CC. OO. (LAB) Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
CC. OO. (LAB) Beatriz Bujía Couso Axudante de educación Museo Provincial
UGT (FUN) Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria ORAL
UGT (FUN) Manuel Leiro Oubiña Administrativo xefe de negociado Medio Ambiente
UGT Sen determinar
UGT Sen determinar
CIG (FUN) José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
MESA DE NEGOCIACIÓN

Para os efectos da negociación colectiva do persoal funcionario e laboral da Deputación de Pontevedra, constitúese a Mesa Xeral de Negociación.

A designación das e dos compoñentes das mesas correspóndelles ás partes negociadoras, que poderán contar coa asistencia nas deliberacións de asesoras e asesores, que intervirán con voz, pero sen voto.

É competencia propia das mesas xerais a negociación das materias relacionadas coas condicións de traballo do seu ámbito e que se contempla no artigo 37 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

A Mesa Xeral de Negociación da Deputación está integrada polas seguintes deputadas e deputados delegados e a representación sindical de CC. OO. (6), UGT (5), CIG (2) e CSIF (1).

Sindicato/cargo Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
C. político Jesús Vázquez Almuíña Deputado delegado Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral
C. político Alejandro Lorenzo Alonso Deputado delegado Xestión Tributaria, Patrimonio e Formación
C. político María Ramallo Vázquez Deputada delegada Fondos Europeos, Innovación e Axenda Dixital
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Paula Rial Pérez Administrativa Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Leticia Lozano García Oficiala de control e vixilancia Centro Príncipe Felipe
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
CC. OO. Sen determinar
CC. OO. Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Centro Príncipe Felipe
UGT Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria ORAL
UGT Manuel Leiro Oubiña Administrativo xefe de negociado Medio Ambiente
UGT Sen determinar
UGT Sen determinar
UGT Ana Neves Gómez Técnica de ensaios agrícolas Estación Fitopatolóxica Areeiro
CIG Bernardina Porral Mosquera Secretaria comarcal da CIG  
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
CSIF Remedios Pérez González Técnica de xestión administrativa de patrimonio documental Patrimonio Documental e Bibliográfico
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL FUNCIONARIO

Cada sección sindical pode designar delegadas ou delegados sindicais en proporción á representación na Xunta de Persoal, sen exceder o seu número total de 5, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.

Seccións sindicais con representación na Xunta de Persoal:

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO. Marcos Vázquez Vázquez Operario-condutor Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. José Ramón Rodríguez Fernández Administrativo Patrimonio Documental e Bibliográfico
CC. OO. Alicia Lago Álvarez Subalterna de oficios varios Museo Provincial
UGT Luis Lago Serafín Oficial de servizos xerais e subalternos Museo Provincial
UGT Manuel Ángel Gil Canabal Oficial xardineiro Centro Príncipe Felipe
CIG Sen determinar

Sección sindical sen representación na Xunta de Persoal

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CSIF Remedios Pérez González Técnica de xestión administrativa de Patrimonio Documental Patrimonio Documental e Bibliográfico
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL LABORAL

As seccións sindicais poden designar tres delegadas ou delegados sindicais, en proporción á representación no Comité de Empresa, sen que poida exceder o seu número total de 3, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO Sen determinar    
UGT Luis Ignacio García Seco Axudante de educación Museo Provincial
PERSOAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN

As persoas delegadas de prevención son as representantes do persoal con funcións específicas en materia de prevención de riscos laborais. Son designadas por e entre as e os representantes do persoal, de acordo coa seguinte escala:

 • De 101 a 500 traballadoras e traballadores: 3 persoas delegadas de prevención
 • De 501 a 1.000 traballadoras e traballadores: 4 persoas delegadas de prevención
Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO. (LAB) M.ª Ángela Comesaña Martínez Coordinadora de publicacións Museo Provincial
CC. OO. (FUN) Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Centro Príncipe Felipe
CC. OO. (FUN) Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. (FUN) Jean Pierre Esteban Borragán Oficial agrícola Medio Ambiente
UGT Sen determinar
UGT Sen determinar
UGT- FUN Ana Neves Gómez (2 anos) Técnica de ensaios agrícolas Estación Fitopatolóxica Areeiro
CIG-FUN Breogán Pérez Vázquez (2 anos) Axente catastral ORAL
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

O Comité de Seguridade e Saúde é o órgano paritario e colexiado de participación destinado á consulta regular e periódica das actuacións da empresa en materia de prevención de riscos. Está integrado, dunha parte, polas persoas delegadas de prevención e, da outra, pola empresaria ou empresario ou as súas ou os seus representantes en número igual ao das persoas delegadas de prevención.

Membros: 14, 7 designados pola Deputación e 7 persoas delegadas de prevención

Sindicato/cargo Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
C. político Jesús Vázquez Almuíña Deputado delegado Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral
C. político José Carlos López Campos Deputado delegado Cooperación Local e Emerxencias
FUN M.ª Cruz Farto Justo Xefa de xestión do Museo Provincial Museo Provincial
FUN Carmen Gómez Manzano Xefa do Servizo de Arquitectura e Urbanismo Arquitectura e Urbanismo
FUN Carmen Salinero Corral Xefa do Servizo Estación Fitopatolóxica Areeiro Estación Fitopatolóxica Areeiro
FUN Belén Pampín Camino Xefa da Sección de Conservación e Explotación Infraestruturas e Vías Provinciais
FUN Antonio Abel Seoane Estévez Técnico de formación para o emprego Recursos Humanos e Formación
CC. OO. (LAB) M.ª Ángela Comesaña Martínez Coordinadora de publicacións Museo Provincial
CC. OO. (FUN) Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Centro Príncipe Felipe
CC. OO. (FUN) Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. (FUN) Jean Pierre Esteban Borragán Oficial agrícola Medio Ambiente
UGT Sen determinar
UGT Sen determinar
UGT (FUN) Ana Neves Gómez (2 anos) Técnica de ensaios agrícolas Estación Fitopatolóxica Areeiro
CIG (FUN) Breogán Pérez Vázquez (2 anos) Axente catastral ORAL
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DAS BOLSAS DE EMPREGO

A Comisión de Seguimento das Bolsas de Emprego é un órgano encargado de garantir o control e seguimento da xestión e o funcionamento da bolsas de emprego constituídas para cubrir as necesidades de persoal para nomeamentos interinos e contratacións laborais temporais que poidan xurdir en calquera área de goberno da Deputación de Pontevedra.

O 26 de outubro de 2021 constituíuse este órgano, integrado por 4 representantes de CC. OO., 3 de UGT e 1 da CIG.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo/centro
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Leticia Lozano García Oficiala de control e vixilancia Centro Príncipe Felipe
CC. OO. Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Centro Príncipe Felipe
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
UGT Sen determinar
UGT Sen determinar
UGT Ana Paula Barral Rial Técnica especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Centro Príncipe Felipe