#TRANSPARENCIA

Xunta de Goberno

A Xunta de Goberno está formada polo presidente e un número de deputadas e deputados do equipo de goberno non superior ó seu terzo legal.


Entre as súas atribucións destacan:

  • Asistir á presidencia no exercicio das súas atribucións
  • As que a presidencia lle delegue ou a lei lle atribúa

As sesións ordinarias da Xunta de Goberno terán lugar todos os venres, ás 11:00 horas