Protección de datos

Protección de datos de carácter persoal

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española que se exercerá con arranxo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos, e nas disposicións normativas estatais de aplicación.

Enténdese por dato de carácter persoal como toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable (persoa interesada); considerarase persoa física identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, por exemplo un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social da devandita persoa.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Quen ten a responsabilidade do tratamento?

A responsabilidade do tratamento tena o órgano ou entidade que determina os fins e os medios do tratamento dos datos persoais. En cumprimento co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos, comunicámoslle que a responsable das actividades de tratamento dos seus datos é a Deputación de Pontevedra.

Datos da responsable:

  • Deputación de Pontevedra, Pazo Deputación Provincial, Avda. Montero Ríos s/n, 36071, Pontevedra
  • +34 986 804 100
  • info@depo.gal

Existe un delegado/a de protección de datos con quen que poida contactar?

Si; as persoas interesadas poderán poñerse en contacto coa persoa delegada de protección de datos (DPD) a través do formulario de contacto dispoñible na páxina "Delegado/a de protección de datos na Deputación de Pontevedra".

FINALIDADE DO TRATAMENTO E LEXITIMACIÓN

Que se considera tratamento de datos?

Calquera operación realizada sobre datos persoais como a recollida, o rexistro, a organización, a estruturación, a conservación, a adaptación ou a modificación, a extracción, a consulta, a utilización, a comunicación por transmisión, a difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotexo ou interconexión, limitación, supresión ou destrución.

Con que finalidade trataremos os seus datos?

A Deputación de Pontevedra tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre a súa tramitación, verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren que xa obran en poder das administracións públicas ou que previamente xa se achegasen, así como para realizar notificacións e tramitar recursos.

Ademais, os seus datos poderán ser tratados para xestionar peticións de información, suxestións, comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.

Cal é a base que nos lexitima?

Con carácter xeral, no caso da actividade de procedemento administrativo a base xurídica dos tratamentos será o cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos. Tanto o interese público coma os poderes públicos que xustifican o tratamento deben estar establecidos nunha norma de rango legal. En determinados supostos o tratamento virá lexitimado polo consentimento das persoas interesadas. En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

DESTINATARIOS DOS DATOS

Cederemos os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a organismos financiadores, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios da Deputación de Pontevedra para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos onde sexa necesaria.

As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, os destinatarios concretos dos datos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Última modificación: xoves, 03 outubro 2019