#XUVENTUDE

Depoemprende

Fomento da cultura emprendedora no ámbito educativo

La Diputación de Pontevedra, dentro de la línea de apoyo al emprendimiento que está impulsando en diferentes áreas, fomenta el desarrollo de proyectos que integran experiencias innovadoras en los centros educativos para promover la orientación profesional y el empleo.


De acordo co Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra establecen un convenio de colaboración que ten como fin o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras nos centros educativos da provincia de Pontevedra.

O Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local, coa finalidade de promover no ámbito educativo dinámicas de traballo cooperativo que favorezan a adquisición de competencias e coñecementos vinculados á cultura emprendedora e ao espírito emprendedor, leva a cabo o programa "DepoEmprende", unha ferramenta de apoio para os centros educativos que, a través da metodoloxía por proxectos, pretende espertar o interese e a curiosidade do alumnado sobre a súa propia aprendizaxe, aumentar o seu desenvolvemento activo e promover relacións cooperativas e participativas como medio para mellorar o clima de convivencia nos centros.

Os diferentes proxectos que acolle o programa son

DEPO EMPRENDE NA ESCOLA

DEPO EMPRENDE NA ESCOLA

DEPO EMPRENDE NA ESO

DEPO EMPRENDE NA ESO

DEPO EMPRENDE NA FP

DEPO EMPRENDE NA FP

DepoEmprende na Escola

"DepoEmprende na escola" é un proxecto educativo dirixido aos centros de Educación Primaria (5.º e 6.º curso) e aos de Educación Especial, no cal o alumnado crea e xestiona unha cooperativa escolar, elabora produtos e organiza a súa venda en actividades nas que colaboran os diferentes centros educativos participantes con fin de vender os que o alumnado elaborou e destinar unha parte dos beneficios obtidos a accións sociais.

De acordo co Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra establecen un convenio de colaboración que ten como fin o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras nos centros educativos da provincia de Pontevedra.

Obxectivo. A finalidade do proxecto é promover a cultura emprendedora nas comunidades educativas, apoiar a adquisición das competencias profesionais do alumnado e ofrecerlle recursos ao profesorado para a promoción do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor a través dunha proposta de aprendizaxe por proxectos.

Metodoloxía. "DepoEmprende na escola" propón unha metodoloxía dinámica e participativa na cal o alumnado é o protagonista da súa propia aprendizaxe. Nesta iniciativa desenvólvense actividades prácticas que favorecen a aprendizaxe activa, cooperativa e significativa e implican a todos os axentes, ao tempo que se establece un traballo cooperativo entre alumnado, familias, profesorado, entidades e asociacións do contorno e a Deputación de Pontevedra.

Temporalización:. abarcará o curso escolar e dividirase en tres fases: autocoñecemento, creación e xestión da cooperativa e elaboración de produtos e venda destes.

Recursos. A Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dota os centros educativos participantes de formación, recursos e ferramentas que posibilitan o desenvolvemento eficaz das accións relacionadas con cada un dos proxectos, para as cales se realiza un proceso permanente de seguimento e avaliación que permite analizar os logros, a execución diaria do proxecto e o seu impacto, así como asesorar o profesorado e resolver incidencias e dúbidas. A ferramenta principal é o portal educativo de "DepoEmprende", que ten como fin potenciar a comunicación entre os centros participantes, favorecer o acceso aos recursos formativos e didácticos e asegurar a orientación, asesoramento e titoría de forma continua.

Para a formación do profesorado poderanse incluir accións formativas certificadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que incorpora o proxecto no Plan de emprendemento no sistema educativo en Galicia, Eduemprende.

DepoEmprende na ESO

"DepoEmprende na ESO" é un proxecto educativo que se dirixe ao alumnado de 4.º de Educación Secundaria Obrigatoria, preferentemente aquel que curse Iniciativa Emprendedora e Empresarial, Economía, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ou materias similares.

De acordo co Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra establecen un convenio de colaboración que ten como fin o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras nos centros educativos da provincia de Pontevedra.

O proxecto desenvólvese a través da creación dunha cooperativa, na cal o alumnado distribúe produtos e pon en práctica capacidades de negociación, toma de decisións, comunicación e resolución de conflitos. A venda destes produtos lévase a cabo en actividades nas que colaboran os diferentes centros educativos participantes co fin de vender os que o alumnado adquire e destinar unha parte dos beneficios obtidos a accións sociais.

Obxectivo. O obxectivo principal do proxecto é promover no alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria as competencias profesionais relacionadas coa autonomía, a iniciativa e o espírito emprendedor, á vez que se favorece a adquisición das competencias clave. O proxecto presenta unha metodoloxía de aprendizaxe por proxectos co fin de promover o desenvolvemento persoal e profesional, así como mellorar as habilidades e capacidades necesarias para favorecer a futura incorporación do alumnado ao mundo laboral.

Metodoloxía. A metodoloxía é dinámica e participativa, e nela o alumnado é o protagonista da súa propia aprendizaxe. Desenvólvense actividades prácticas que favorecen a aprendizaxe activa, cooperativa e significativa e nas cales se implica a todos os axentes.

Neste proxecto as novas tecnoloxías terán un papel fundamental como parte integrante do proceso de ensino e aprendizaxe co fin de que o alumnado as utilice de forma eficiente á hora de comunicarse con outras entidades e persoas para a distribución dos produtos. Desenvólvense diferentes accións dentro e fóra dos centros, a través das cales o alumnado relaciona o mundo educativo co empresarial e experimenta a consecución de logros a través do esforzo e do traballo en equipo.

Temporalización:. abarcará o curso escolar e dividirase en tres fases: autocoñecemento, creación e xestión da cooperativa e distribución de produtos.

Recursos. A Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dota os centros educativos participantes de formación, recursos e ferramentas que posibilitan o desenvolvemento eficaz das accións relacionadas con cada un dos proxectos, para as cales se realiza un proceso permanente de seguimento e avaliación que permite analizar os logros, a execución diaria do proxecto e o seu impacto, así como asesorar o profesorado e resolver incidencias e dúbidas. A ferramenta principal é o portal educativo de "DepoEmprende", que ten como fin potenciar a comunicación entre os centros participantes, favorecer o acceso aos recursos formativos e didácticos e asegurar a orientación, asesoramento e titoría de forma continua.

Para a formación do profesorado poderanse incluir accións formativas certificadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que incorpora o proxecto no Plan de emprendemento no sistema educativo en Galicia, Eduemprende.

DepoEmprende na FP

O proxecto "DepoEmprende na FP" diríxese aos centros educativos que imparten Formación Profesional de grao medio e grao superior.

O alumnado deseña e elabora un proxecto empresarial a través do asesoramento do seu profesorado e do equipo de profesionais que se pon á súa disposición desde a Deputación de Pontevedra.

De acordo co Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra establecen un convenio de colaboración que ten como fin o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras nos centros educativos da provincia de Pontevedra.

Obxectivo. A finalidade é promover no alumnado a iniciativa emprendedora, tanto no ámbito empresarial coma no autoemprego, así como a actitude necesaria para asumir riscos e responsabilidades. A través do proxecto preténdese que o alumnado participe de forma activa na vida económica, social e cultural do seu contorno cunha actitude crítica e responsable.

Metodoloxía. A metodoloxía proposta ten como obxectivo que un grupo de alumnas e alumnos estude e elabore un proxecto empresarial dun sector que, preferentemente, estea relacionado coa familia profesional do ciclo formativo que curse.

Desenvólvense diferentes accións dentro e fóra dos centros a través das cales o alumnado relaciona o mundo educativo co empresarial e experimenta a consecución de logros a través do esforzo e do traballo en equipo.

Temporalización:. abarcará o curso escolar para culminar cun acto público conxunto no cal o alumnado presentará os distintos proxectos empresariais.

Para a clausura do proxecto, se as circunstancias o permiten, organizarase unha actividade conxunta na que o alumnado participa e presenta as propostas elaboradas nos centros participantes durante o curso. Estas actividades pretenden espertar a inquietude emprendedora, motivar o alumnado na procura da calidade do seu proxecto, dar a coñecer as diferentes iniciativas e fomentar as habilidades comunicativas.

Recursos. A Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dota os centros educativos participantes de formación, recursos e ferramentas que posibilitan o desenvolvemento eficaz das accións relacionadas con cada un dos proxectos, para as que se realiza un proceso permanente de seguimento e avaliación que permite analizar os logros, a execución diaria do proxecto e o seu impacto, así como asesorar o profesorado e resolver incidencias e dúbidas. A ferramenta principal é o portal educativo de "DepoEmprende", que ten como fin potenciar a comunicación entre os centros participantes, favorecer o acceso aos recursos formativos e didácticos e asegurar a orientación, asesoramento e titoría de forma continua.

Para a formación do profesorado poderanse incluir accións formativas certificadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que incorpora o proxecto no Plan de emprendemento no sistema educativo en Galicia, Eduemprende.

 

Convocatorias

2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Como resultado da convocatoria publicada o martes 30 de maio de 2017, dirixida aos centros docentes financiados con fondos públicos, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que impartan ensinanzas de educación primaria e centros de educación especial da provincia de Pontevedra, obtívose a seguinte lista de centros educativos presentados e seleccionados:

 • CEIP Plurilingüe Núm. 1 de Tui (Tui)
 • CEE Príncipe Felipe (Pontevedra)
 • CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)
 • CEP Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • CEP Plurilingüe Riomaior (Vilaboa)
 • CEIP Laredo (Redondela)
 • CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra)
 • CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda (Redondela)
 • CEIP García Barbón (Vigo)
 • CEIP Plurilingüe A Florida (Sanxenxo)
 • CEIP Plurilingüe Nantes (Sanxenxo)
 • CEE Vilagarcía de Arousa (Vilagarcía de Arousa)
 • CPI de Cova Terreña (Baiona)

 

Cooperativas

Curso escolar 2022/2023

Participantes de "DepoEmprende na escola"

 • CEE Pontevedra (Pontevedra)
 • CEIP A Xunqueira Nº1 (Pontevedra)
 • CEP Plurilingüe de Carballedo (Cercedo-Cotobade)
 • CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)
 • CEE de Vilagarcía de Arousa
 • CEE Plurilingüe de Tebra
 • CEIP Plurilingüe Nº 1 de Tui (Tui)
 • CPR Estudio (Nigrán)
 • CEEPR Aceesca (O Porriño)
 • CEE Saladino Cortizo (Vigo)

Participantes de "DepoEmprende na ESO"

 • IES A Guía (Vigo)
 • IES Illa de San Simón (Redondela)
 • IES Plurilingüe Terra de Turonio (Gondomar)
 • IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña)
 • IES San Paio (Tui)
 • IES Luis Seoane
Curso escolar 2021/2022

Participantes de "DepoEmprende na escola"

 • CEP Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra)
 • CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)
 • CEIP Plurilingüe Ría de Vigo (Vigo)
 • CEIP Plurilingüe Nº 1 de Tui (Tui)
 • CEIP A Xunqueira Nº1 (Pontevedra)
 • CEP Plurilingüe de Carballedo (Cercedo-Cotobade)
 • CEIP Plurilingüe Souto-Donas (Gondomar)
 • CEIP Enrique Barreiro (Cambados)
 • CEE Pontevedra (Pontevedra)
 • Aceesca (O Porriño)
 • Colegio Estudio (Nigrán)

Participantes de "DepoEmprende na ESO"

 • IES Illa de San Simón (Redondela)
 • CPI do Toural (Vilaboa)
 • IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña)
 • Colegio Divino Salvador (Vigo)
 • IES de Rodeira (Cangas)
 • IES Plurilingüe Terra de Turonio (Gondomar)
 • IES San Paio (Tui)
 • IES Luís Seoane (Pontevedra)
Curso escolar 2020/2021

Participantes de "DepoEmprende na escola"

 • CEIP Plurilingüe de Carballedo (Cerdedo-Cotobade)
 • CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra)
 • CEE Pontevedra (Pontevedra)
 • CEIP Plurilingüe Nº 1 (Tui)
 • CEIP Serra-Vincios (Gondomar)
 • CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)
 • CEIP A Xunqueira nº1 (Pontevedra)
 • CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares (Vigo)

Participantes de "DepoEmprende na ESO"

 • IES Manuel Garcia Barros (A Estrada)
 • IES Plurilingüe a Paralaia (Moaña)
 • IES Luis Seoane (Pontevedra)
 • IES Illa de San Simón (Redondela)
 • IES Illa de Ons (Bueu)
 • IES de Rodeira (Cangas)
 • CPI da Cañiza (A Cañiza)
Curso escolar 2019/2020

Participantes de "DepoEmprende na escola"

 • CEIP Santo André de Xeve, Pontevedra
 • CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro, Cambados
 • CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, O Porriño
 • CEE Pontevedra
 • CEE Vilagarcía de Arousa
 • CEIP Plurilingüe núm. 1, Tui
 • CEIP Serra-Vincios, Gondomar
 • CEIP A Xunqueira núm. 1, Pontevedra
 • CPI Cova Terreña, Baiona

Participantes de "DepoEmprende na ESO"

 • IES Illa de Ons, Bueu
 • IES de Rodeira, Cangas
 • IES Plurilingüe A Paralaia, Moaña
 • IES Manuel García Barros, A Estrada
 • IES Illa de San Simón, Redondela
 • IES Luís Seoane, Pontevedra
 • IES Indalecio Pérez Tizón, Tui
 • IES Plurilingüe Terra de Turonio, Gondomar

 

Premios Demo Day

O obxectivo dos Premios Demo Day é promover o lanzamento de proxectos emprendedores impulsados polo estudantado de formación profesional, a través dun proceso participativo, competitivo e secuencial que permita identificar e apoiar proxectos con potencial desenvolvemento

 

— 3 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 3 de 15 resultados.

ODS NOS QUE TEN IMPACTO