#TRANSPARENCIA

Órganos colexiados


ORGANISMO REPRESENTANTES
Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica Titular: Carlos López Font
Suplente: Gregorio Agís Gómez
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia Carlos López Font
Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Titular: María de los Remedios Ortega Iñarrea
Suplente: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Comité Provincial de Caza Manuel González Martínez
Comité Provincial da Cruz Vermella Española Olga María García Ballesteros
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia Titular: Carlos López Font
Suplente: Raquel Giráldez Armas
Consello Galego de Saúde
Consello de Goberno do Organismo Autónomo "Pazo da Cultura de Pontevedra" Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Consello Provincial de Servizos Sociais Titular: Olga María García Ballesteros
Suplente: Noemí Outeda Prol
Consello Rede de Dinamización Lingüística Titular: María de los Remedios Ortega Iñarrea
Suplente: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Consello Técnico Asesor da Misión Biolóxica de Galicia Iria Lamas Salgueiro
Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Pontevedra Gregorio Agís Gómez
Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Vigo Carlos López Font
Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza, Tabeirós e Terra de Montes Titulares: Carlos López Font e Santos Héctor Rodríguez Díaz
Suplentes: Iria Lamas Salgueiro e Manuel González Martínez
No Consello Consultivo: os mesmos
Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento Titulares: Carlos López Font e  Santos Héctor Rodríguez Díaz
Suplentes: Iria Lamas Salgueiro e Manuel González Martínez
Consorcio Zona Franca de Vigo María del Carmen Silva Rego
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade Olga María García Ballesteros
Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) Santos Héctor Rodríguez Díaz
Padroado da Escola Universitaria de Enfermaría Noemí Outeda Prol
Padroado da "Fundación Democracia e Goberno Local" Carlos López Font
Padroado da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada Iria Lamas Salgueiro, Gregorio Agís Gómez e Manuel González Martínez
Comité Executivo da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada Manuel González Martínez
Padroado da Fundación Fexdega Noemí Outeda Prol e Raquel Giráldez Armas
Padroado Municipal "Monte Santa Trega" (A Guarda) Ana Laura Iglesias González
Padroado da Universidade Nacional de Educación a Distancia María del Carmen Silva Rego
Padroado do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia Santos Héctor Rodríguez Díaz
Sección Provincial do Consello de Empadroamento do INE Titular: Iria Lamas Salgueiro
Suplente: Raquel Giráldez Armas
Sociedade de Garantía Recíproca da Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra e Ourense (SOGARPO) Junta General: Gregorio Agís Gómez
Consejo Asesor: Gregorio Agís Gómez
Xestur Pontevedra, S. A. Carlos López Font
Reunión Consultiva do Parque Natural do Monte Aloia Raquel Giráldez Armas
Padroado da Fundación Laxeiro Padroado de Honor: Carlos López Font
Padroado Fundación: Ana Laura Iglesias González
Padroado da Fundación Semana Verde Carlos López Font
Manuel González Martínez
Club Financeiro de Vigo Santos Héctor Rodríguez Díaz
Xunta de Accionistas da Sociedade "Cidade Universitaria, S. A." Carlos López Font
Asociación galega do Círculo Financeiro de Galicia Santos Héctor Rodríguez Díaz
Comisión mixta de seguimento do Convenio GES Titular: Carlos López Font
Suplente: Santos Héctor Rodríguez Díaz
Consello Reitor Axencia Turismo Galicia Titular: Ana Laura Iglesias González
Suplente: Santos Héctor Rodríguez Díaz
Fundación Xosé Neira Vilas María Victoria Alonso Méndez
Mesa Seguridade do Camiño Titular: Carlos López Font
Suplente: Ana Laura Iglesias González
Padroado Museo do Pobo Galego Carlos López Font
Consello Reitor Portos de Galicia Carlos López Font
GDR-13 O Condado-A Paradanta Manuel González Martínez
GDR-14 O Baixo Miño María Victoria Alonso Méndez
GDR-15 Pontevedra-O Morrazo Gregorio Agís Gómez
GDR-16 Deza Santos Héctor Rodríguez Díaz
GDR-17 O Salnés-Ulla-Umia Noemí Outeda Prol

Ligazóns de interese