#TRANSPARENCIA

Documentos expostos a información pública

Neste apartado publícanse os documentos que, segundo a lexislación sectorial vixente, se deben someter a un período de información pública durante a súa tramitación, de conformidade coa Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. O período de información pública iniciarase a partir da data de publicación do anuncio no diario oficial correspondente, que será, con carácter xeral, o Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).


Actualización continua