Deputación de Pontevedra

Documentos expostos a información pública

Neste apartado publícanse os documentos que, segundo a lexislación sectorial vixente, deben someterse a un período de información pública durante a súa tramitación, de conformidade coa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. O período de información pública iniciarase a partir da data de publicación do anuncio no diario oficial correspondente, que será, con carácter xeral, o Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

Aprobación inicial do expediente de modificación da relación de postos de traballo de persoal directivo do Centro Príncipe Felipe e Mobilidade

Aprobación inicial do regulamento do consello asesor do Museo de Pontevedra

Aprobación inicial do expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por autorización de obras e actuacións nas zonas de influencia das estradas provinciais

 

Última modificación: luns, 16 setembro 2019