#TRANSPARENCIA

Unidade Responsable de Accesibilidade

A norma que recolle as obrigas e dereitos en materia de accesibilidade aplicables aos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público é o Real decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.


Na procura de garantir a igualdade e a non discriminación no acceso das persoas usuarias, e en particular das persoas con discapacidade e das e dos maiores, a Deputación de Pontevedra crea a Unidade Responsable de Accesibilidade, que é o órgano colexiado adscrito á Secretaria Xeral ao que lle corresponde garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles na Deputación de Pontevedra.

Coa súa creación cúmprese o requirimento legal previsto polo Real decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, co obxectivo de consolidar o compromiso real de garantir a accesibilidade e non discriminación web por parte da nosa Deputación.

Componse dos seguintes membros:

 • Presidencia: a persoa titular da Secretaría Xeral da Deputación de Pontevedra
 • Vogais:
  • A persoa asesora xurídica con competencias en novas tecnoloxías
  • A persoa responsable de portais web adscrita ao Servizo de Novas Tecnoloxías
  • A xefa ou xefe de Sección de Páxina Web

Encárgase de:

 • Coordinar e velar polo funcionamento efectivo dos mecanismos de comunicación
 • Atender e responder as reclamacións remitidas
 • Revisar as avaliacións de accesibilidade
 • Coordinar as revisións periódicas de accesibilidade
 • Coordinar e fomentar as accións de formación, promoción e concienciación
 • Realizar anualmente os informes previstos nesta materia
 • Actuar como punto de contacto co ministerio que teña competencias nesta materia
 • Actuar como interlocutora coas organizacións competentes e designar as persoas que recibirán as notificacións e informes do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW)
 • Coordinar a xeración e o envío de informes puntuais ou xornais ao OAW e á Comisión Sectorial de Administración Electrónica

Contacto

Enderezo electrónico: transparencia@depo.es

Teléfono: 986 804 100