#TRANSPARENCIA

Rexistro de intereses e Libro de rexistro de bens patrimoniais

O Rexistro de intereses é o lugar onde se inscriben as declaracións efectuadas polos suxeitos establecidos por lei que teñen a obriga de facelo, tanto sobre as súas actividades económicas e posibles causas de incompatibilidade coma sobre a súa situación patrimonial.


De conformidade co disposto no artigo 75.7 e na Disposición adicional décimo quinta da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, así como no artigo 8.2 do Regulamento orgánico provincial, procédese á publicación das declaracións de intereses e das súas modificacións formuladas polas deputadas e deputados.

Este rexistro ten carácter público de conformidade co interese xeral preponderante segundo o disposto no artigo 8. h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e no anexo I da Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación de Pontevedra.

En todo caso, omitiranse os datos relativos á localización concreta dos bens inmobles e garantirase a privacidade e seguridade dos seus titulares, así como o anonimato dos números dos seus documentos de identidade, segundo o previsto pola normativa en materia de protección de datos persoais.

Rexistro de intereses

Corporación 2019-2023
Logo partido politico PSOE
Logo partido politico BNG

Logo partido politico PP

 • María Carmen Amoedo Dasilva
 • Jorge Cubela López
 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
 • María Elena Estévez Freire
 • María Paz Lago Martínez
 • José Carlos López Campos
 • Luís López Diéguez
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
 • Ignacio Maril Pardo
 • José Alfonso Marnotes González
 • María José Pardo Pumar
 • Javier Tourís Romero
 • Ángel Manuel Rodal Almuíña

Libro de rexistro de bens patrimoniais

Corporación 2019-2023
Logo partido politico PSOE
 • Gregorio Luís Agís Gómez
 • María Victoria Alonso Méndez
 • Olga María García Ballesteros
 • Raquel Giráldez Armas
 • Gorka Gómez Díaz
 • Manuel González Martínez
 • Ana Laura Iglesias González
 • Iria Lamas Salgueiro
 • Carlos López Font
 • Ana M.ª Mejías Sacaluga
 • Noemí Outeda Prol
 • Santos Héctor Rodríguez Díaz
 • Carmela Silva Rego
Logo partido politico BNG
 • Uxío Benítez Fernández
 • César Mosquera Lorenzo
 • María Ortega Iñarrea

Logo partido politico PP

 • María Carmen Amoedo Dasilva
 • Jorge Cubela López
 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
 • María Elena Estévez Freire
 • María Paz Lago Martínez
 • José Carlos López Campos
 • Luís López Diéguez
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
 • Ignacio Maril Pardo
 • José Alfonso Marnotes González
 • María José Pardo Pumar
 • Javier Tourís Romero
 • Ángel Manuel Rodal Almuíña
anual
04-02-2022