#TRANSPARENCIA

Rexistro de intereses e Libro de rexistro de bens patrimoniais

O Rexistro de intereses é o lugar onde se inscriben as declaracións efectuadas polos suxeitos establecidos por lei que teñen a obriga de facelo de forma anual, tanto sobre as súas actividades económicas e posibles causas de incompatibilidade coma sobre a súa situación patrimonial.


De conformidade co disposto no artigo 75.7 e na Disposición adicional décimo quinta da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, así como no artigo 8.2 do Regulamento orgánico provincial, procédese á publicación das declaracións de intereses e das súas modificacións formuladas polas deputadas e deputados.

Tales declaracións deben levarse a cabo antes da toma de posesión, con ocasión do cesamento e ao final do mandato, así como cando se modifiquen as circunstancias de feito. As declaracións anuais de bens e actividades deberán ser publicadas con carácter anual e, en todo caso, no momento da finalización do mandato.

Este rexistro ten carácter público de conformidade co interese xeral preponderante segundo o disposto no artigo 8. h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e no anexo I da Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación de Pontevedra.

En todo caso, omitiranse os datos relativos á localización concreta dos bens inmobles e garantirase a privacidade e seguridade dos seus titulares, así como o anonimato dos números dos seus documentos de identidade, segundo o previsto pola normativa en materia de protección de datos persoais.

Declaracións con obrigación anual de publicación. As declaracións que faltan débense á exclusiva responsabilidade da persoa deputada.

Rexistro de intereses

Corporación 2023-2027

Logo partido politico PP

 • Luis López Diéguez
 • Marta Fernández-Tapias Núñez
 • Rafael Domínguez Artime
 • Javier Tourís Romero
 • Jesús Vázquez Almuíña
 • Jorge Cubela López
 • José Carlos López Campos
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
 • Marcos Guisasola Padín
 • María Isabel Couselo Torres
 • María Nava Castro Domínguez
 • María Pilar Ramallo Vázquez
 • María Sandra Bastos Domínguez
 • Roberto José Álvarez Carrero
Logo partido politico PSOE
 • Ana Laura Iglesias González
 • Ana M.ª Mejías Sacaluga
 • Carlos Gómez Prado
 • Carlos López Font
 • Digna Rosa Rivas Gómez
 • Gorka Gómez Díaz
 • Gregorio Luís Agís Gómez
 • Javier Iglesias Mougán
 • Nuria Rodríguez Rodríguez
Logo partido politico BNG
 • Beatriz Lomba Rodríguez
 • César Mosquera Lorenzo
 • María Manuela Rodríguez Pumar
 • María Ortega Iñarrea
Corporación 2019-2023
Logo partido politico PSOE
Logo partido politico BNG

Logo partido politico PP

 • María Carmen Amoedo Dasilva
 • Jorge Cubela López
 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
 • María Elena Estévez Freire
 • María Paz Lago Martínez
 • José Carlos López Campos
  • 2019
  • 2021 
  • 2022 
 • Luís López Diéguez
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
 • Ignacio Maril Pardo
 • José Alfonso Marnotes González
 • María José Pardo Pumar
 • Javier Tourís Romero
 • Ángel Manuel Rodal Almuíña

Libro de rexistro de bens patrimoniais

Corporación 2023-2027

Logo partido politico PP

 • Luis López Diéguez
 • Marta Fernández-Tapias Núñez
 • Rafael Domínguez Artime
 • Javier Tourís Romero
 • Jesús Vázquez Almuíña
 • Jorge Cubela López
 • José Carlos López Campos
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
 • Marcos Guisasola Padín
 • María Isabel Couselo Torres
 • María Nava Castro Domínguez
 • María Pilar Ramallo Vázquez
 • María Sandra Bastos Domínguez
 • Roberto José Álvarez Carrero
Logo partido politico PSOE
 • Ana Laura Iglesias González
 • Ana M.ª Mejías Sacaluga
 • Carlos Gómez Prado
 • Carlos López Font
 • Digna Rosa Rivas Gómez
 • Gorka Gómez Díaz
 • Gregorio Luís Agís Gómez
 • Javier Iglesias Mougán
 • Nuria Rodríguez Rodríguez
Logo partido politico BNG
 • Beatriz Lomba Rodríguez
 • César Mosquera Lorenzo
 • María Manuela Rodríguez Pumar
 • María Ortega Iñarrea
Corporación 2019-2023
Logo partido politico PSOE
Logo partido politico BNG
 • Uxío Benítez Fernández
 • César Mosquera Lorenzo
 • María Ortega Iñarrea

Logo partido politico PP

 • María Carmen Amoedo Dasilva
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • Jorge Cubela López
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • María Elena Estévez Freire
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • María Paz Lago Martínez
 • José Carlos López Campos
  • 2019  (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • Luís López Diéguez
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso
  • 2019 (inicial)
  • 2021
  • 2022
 • Ignacio Maril Pardo
  • 2021 (inicial)
  • 2022
 • José Alfonso Marnotes González
 • María José Pardo Pumar
 • Javier Tourís Romero
 • Ángel Manuel Rodal Almuíña
  • 2021(inicial)
  • 2022
Actualización anual