#TRANSPARENCIA

A vicepresidencia

da Deputación de Pontevedra

O nomeamento e as funcións da Vicepresidencia da Deputación determínanse nos artigos 66, 67 e 68 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro de 1986, de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.


A Vicepresidencia, tal e como se indica no artigo 66, será libremente nomeada e cesada polo presidente de entre os membros da Xunta de Goberno. O nomeamento e o cesamento faranse mediante resolución do presidente, da que lle dará conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre; ademais, este notificará persoalmente a persoa designada. Debe publicarse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte ao da sinatura da resolución por parte do presidente, se nela non se dispón outra cousa.

A Vicepresidencia substitúe en todas as súas funcións, e por orde do seu nomeamento, o presidente nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que o imposibiliten para o exercicio das súas atribucións, e tamén desempeña as súas funcións nos supostos de vacante na Presidencia ata que tome posesión o novo presidente.

Cando durante a celebración dunha sesión tivese que absterse de intervir o presidente en relación con algún punto concreto desta, substituirao automaticamente na Presidencia o vicepresidente. Nos supostos de substitución do presidente por razón de ausencia ou enfermidade, o vicepresidente que asuma as súas funcións non poderá revogar as delegacións que outorgase o primeiro en virtude do disposto no real decreto.

MARTA FERNÁNDEZ-TAPIAS NÚÑEZ

VICEPRESIDENCIA

A vicepresidencia da Deputación de Pontevedra ocúpaa Rafael Domínguez Artime, encargado das áreas de Economía e Fomento do Emprego, do Museo de Pontevedra e da xestión de iniciativas na contorna da capital da provincia.

Nas áreas de Economía e Fomento do Emprego, Rafael Domínguez ten como obxectivo impulsar programas de desenvolvemento empresarial e iniciativas de apoio ás pemes, ás persoas autónomas e ao sector comercial. Ademais, tamén traballará na promoción do solo e no desenvolvemento de polígonos e parques empresariais, así como no impulso dos viveiros de empresas e dos programas de emprendemento.

Canto ao Museo de Pontevedra, o vicepresidente aposta pola súa modernización e innovación, polo que impulsará a súa promoción cultural e se centrará na rehabilitación e na posta en valor do convento de Santa Clara, uns dos seus sete edificios. Tamén promoverá o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e apostará polo fomento do arquivo, pola dixitalización de fondos e pola memoria histórica.

Actualización anual