#TRANSPARENCIA

Información pública

Datos solicitudes de acceso

A Deputación de Pontevedra publica, desde o ano 2020, os datos de solicitudes de acceso á información pública por anos coa indicación das presentadas ou derivadas doutras administracións públicas e o tratamento realizado.


2023
SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2023
Solicitudes recibidas 71
Derivadas 1
Non admitidas 2
Con acceso total 48
Con acceso parcial 5
Denegadas 0
Pendentes de resolución 9
Desistencia da solicitude 6
Expedientes anulados 0
2022
SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2022
Solicitudes recibidas 63
Derivadas 1
Non admitidas 7
Con acceso total 48
Con acceso parcial 1
Denegadas 0
Pendentes de resolución 4
Desistencia da solicitude 2
Expedientes anulados 0
2021
SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2021
Solicitudes recibidas 52
Derivadas 0
Non admitidas 2
Con acceso total 42
Con acceso parcial 4
Denegadas 0
Pendentes de resolución 4
Desistencia da solicitude 0
Expedientes anulados 0
2020
SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2020
Solicitudes recibidas 39
Derivadas 0
Non admitidas 1
Con acceso total 25
Con acceso parcial 10
Denegadas 0
Pendentes de resolución 3
Desistencia da solicitude 0
Expedientes anulados 0

A continuación, recóllense as resolucións denegatorias, de concesión parcial ou desestimadas da información pública solicitada, previa disociación dos datos persoais, de conformidade co previsto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Data Tipo resolución Acceso á resolución
07/07/2023 Inadmitida
Art. 18.1 e) LTAIBG
Solicitude de reiteración de resposta a cuestións relativas ao Plan Concellos Liña 3
19/02/2023 Inadmitida
Art. 18.1 c) e e) LTAIBG
Solicitude de acceso a información pública propiedades por razóns familiares 
25/11/2022 Concesión parcial
Art. 15.3 LTAIBG
Solicitude de acceso a información pública procesos selectivos finalizados
25/10/2022 Inadmitida Art. 18.1 e) LTAIBG e Art. 88.5 LPACAP Solicitude de reiteración de resposta a cuestións relativas ao Plan Concellos Liña 3
14/09/2022 Inadmitida
Art. 18.1 c) e e) LTAIBG
Información sobre a normativa xeral respecto das condicións de obrigatoriedade para as vivendas familiares para se conectaren á rede de sumidoiros
08/06/2022 Inadmitida
Art. 18.1 c) e e) LTAIBG
Información sobre normativa reguladora ou aplicable ao Plan Concellos
18/05/2022 Inadmitida
Art. 18.1 c) e e) LTAIBG
Información sobre norma reguladora do Plan Concellos
09/05/2022 Inadmitida
Art. 18.1 d) LTAIBG
Información sobre a titularidade dun terreo
24/03/2022 Inadmitida
Art. 18.1 e) LTAIBG
Solicitude de información sobre a Gardería Chupetes dependente da Deputación e do Príncipe Felipe
25/02/2022 Inadmitida
Art. 18.1 e) LTAIBG
Solicitude de acceso a información pública temarios de oposicións
20/09/2021 Concesión parcial
Art. 18.1 a) LTAIBG
Solicitude de información relativa a si o Concello de Cambados cursou solicitude a axudas ao abeiro do Plan Ágora e do Plan REACPON
12/04/2021 Concesión parcial
Art. 18.1 e) LTAIBG
Solicitude de información para a realización dun estudo sobre o importe das facturas emitidas nos últimos 5 anos á compañía Microsoft ou a cualquera empresa "partner" autorizada por Microsoft
24/11/2020 Inadmitida
Art. 18.1 d) LTAIBG
Solicitude de acceso a información pública relativa ao tribunal dun proceso selectivo da Zona Franca de Vigo
20/11/2019 Concesión parcial
Art. 18.1 e) LTAIBG
Solicitude de acceso a información pública sobre execución do orzamento 2019
Actualización continua