#TRANSPARENCIA

Gastos de viaxe

Gastos de desprazamento das deputadas e deputados orixinados pola súa actividade pública.


CORPORACIÓN 2023-2027

CORPORACIÓN 2019-2023

Actualización mensual