#TRANSPARENCIA

Gastos de viaxe

Gastos de desprazamento das deputadas e deputados orixinados pola súa actividade pública.


Actualización mensual