#TRANSPARENCIA

Entidades dependentes

Recollemos aquí aquelas organizacións ou entidades, con personalidade xurídica propia, creadas baixo a dependencia ou vinculación da Deputación para cumprir con funcións concretas de servizo público ou intervención administrativa.