#TRANSPARENCIA

Unidade de Transparencia

A Deputación de Pontevedra crea a Unidade Responsable de Transparencia. Estamos ante un órgano colexiado, adscrito á Secretaria Xeral, ao que lle corresponde garantir o cumprimento dos requisitos de transparencia e o acceso á información pública. Deste xeito, cúmprese o previsto na Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación de Pontevedra.


Componse dos seguintes membros:

 • Presidencia: a persoa titular da Secretaría Xeral
 • Vogais:
  • 1.º A persoa asesora xurídica con competencias en novas tecnoloxías
  • 2.º A xefa ou o xefe de sección da Páxina Web

A Unidade Responsable de Transparencia encárgase de:

 • Coordinar as solicitudes en materia de información
 • Tramitar as solicitudes de acceso á información e reclamacións
 • Asesorar as persoas no exercicio do dereito de acceso
 • Crear e manter actualizado un catálogo de información pública
 • Elaborar informes en materia de transparencia, reutilización e dereito de acceso á información
 • Difundir a información pública, creando e mantendo canles accesibles
 • Adoptar as medidas oportunas para asegurar a difusión da información pública
 • Garantir a dispoñibilidade da información
 • Actuar como interlocutora coas organizacións competentes en materia de transparencia
 • Coordinar e fomentar actividades de promoción, concienciación e formación

Datos de contacto