#TRANSPARENCIA

Inventario de Bens e Dereitos

O patrimonio das Administracións públicas está constituído polo conxunto dos seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa natureza e o título da súa adquisición ou aquel en virtude do cal lles foran atribuídos.


Así, as Corporacións locais están obrigadas a formar inventario de todos os seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa natureza ou forma de adquisición

A continuación recóllese o devandito inventario onde figuran, por separado, segundo a súa natureza, os epígrafes previstos na normativa sobre patrimonio das Administracións públicas.

INVENTARIO DE BENS INMOBLES
INVENTARIO DE BENS MOBLES
VEHÍCULOS
ESTRADAS PROVINCIAIS