Descarga de documentos

Documentos e formularios

Servizo Nome Formulario
Recursos Humanos e Formación Bases reguladoras do funcionamento da bolsa de emprego  
Recursos Humanos e Formación V Acordo regulador para persoal funcionario  
Recursos Humanos e Formación I convenio colectivo para persoal laboral  
Recursos Humanos e Formación Modificación do V acordo regulador para persoal funcionario (2013)  
Recursos Humanos e Formación Modificación do V acordo regulador para persoal funcionario (2016)  
Prevención de Riscos Laborais Declaración de accidentes 929.002
ORAL Guía de servizos tributarios  
ORAL Trámites xerais 893.008 Solicitude de corrección de datos fiscais 893.002 Autorización de representación 893.027 Consultas non vinculantes
ORAL Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) 893.022 Solicitude de exención 893.023 Solicitude de bonificación
ORAL Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) 893.020 Solicitude de bonificación
ORAL Infraccións e sancións de tráfico 893.003 Identificación da persoa condutora 893.004 Alegacións/prego descargos
ORAL Recadación 893.011 Solicitude de domiciliación bancaria 893.012 Solicitude de devolución de ingresos 893.034 Modelo de aval para aprazamentos ou fraccionamentos de pagamentos 893.042 Solicitude para o plan personalizado de pagamentos
Medio Ambiente Programa de mantemento dos campos de fútbol 410.015 Anexo I
Mobilidade Plan Móvese 456.004
Mobilidade Catálogo de estradas provinciais  
Mobilidade Devolución de fianzas 456.002
Igualdade  Servicio de Teleasistencia Móbil (ATENPRO) Impresos para a solicitude de alta no servizo (.xls)
Igualdade Guía de comunicación inclusiva  
Igualdade I Plan de Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres  
Igualdade Protocolo para a prevención do acoso laboral, sexual e por razóns de sexo  
Cooperación Plan Concellos 2018-2019 942.038 Anexo I Declaración responsable 942.039 Anexo II Certificacion do acordo 942.040 Anexo III Acta de trazado previo 942.041 Anexo IV Certificación de débeda con Entidades Financieiras 942.042 Anexo V Certificación de pagamento a acredores de investimento e gasto corrente 942.043 Anexo VI Certificación do gasto do acordo de gasto corrente novo 942.046 Anexo VII Certificación do acordo liña 3 942.060A Autorización
Cooperación Viveiros de empresas de Barro e Lalín 942.044 Anexo I. Modelo de presentación de solicitudes 942.B044 Anexo II. Memoria para o acceso aos viveiros de empresas de Barro e Lalín  942.C04f4 Anexo III. Modelo de solicitude de prórroga
Cooperación II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 942.027
Cooperación/Contratación Cartel de obra  
Cooperación Certificacións de obra

942.013 Acta de recoñecemento e comprobación da obra executada pola Administración

942.032 Acta de recepción Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos)

Contratación Documentos xenéricos

922.005 Declaración responsable (galego)

922.006 Declaración responsable (castelán)

Contratación Documentos de contratos de obras

922.012 Acta de paralización de obras

922.016 Acta de reinicio de obras

922 .014 Acta de recepción de obra positiva

922.015 Acta de recepción de obra negativa

  Certificación de obra cofinanciada 100.002 
  Certificación de obra (para cubrir á man) 100.003
  Certificación de obra (.xls) (para a realización de cálculos) 100.003
Contratación Certificacións de subministración

922.019 Acta de recepción de suministración

Anexo acta de recepción de suministración  (.xls) (para a realización de cálculos)

Cohesión Social Servizo de Teleasistencia Domiciliaria

TAD1. Remisión de solicitudes

TAD2. Solicitude

TAD3. Informe social

TAD4. Situación da persoa usuaria

TAD5. Autorización de acceso á vivenda

TAD6. Recursos da persoa usuaria

TAD7. Informe médico de condicións de saúde

Solicitude de baixa

Centro Príncipe Felipe Escola Infantil Príncipe Felipe

232-006 Matrícula

232-008 Autorizacións

232-022 Solicitude de reserva praza - Renovación

232-023 Solicitude de reserva praza - Novo ingreso

  Modelo de solicitude individual de recoñecemento da existencia de obrigacións pendentes de pagamento a cargo das entidades locais  
  Certificado de débedas coa Deputación 920.003
  Conta xustificativa (válida para todos os servizos, vertical) 100.001
  Conta xustificativa (válida para todos os servizos, horizontal) 100.001
  Anexo da conta xustificativa 100.001
  Declaración responsable 100.024
Centro Príncipe Felipe Uso de espazos comúns no Centro Príncipe Felipe 232.021
Turismo Rías Baixas Uso de espazos comúns en Turismo Rías Baixas 843.009
Turismo Rías Baixas Uso de sala en Turismo Rías Baixas 843.024
Turismo Rías Baixas Rede de oficinas de turismo Info Rías Baixas 843.071A Solicitude de adhesión843.071B Anexo I
843.071G Anexo II Prórroga na rede de oficinas
  Acta de comprobación do replanteo 922.011

Última modificación: xoves, 27 maio 2021