Descarga de documentos

Documentos e formularios

Servizo Nome Formulario
Recursos Humanos e Formación Bases reguladoras do funcionamento da bolsa de emprego  
Recursos Humanos e Formación V Acordo regulador para persoal funcionario  
Recursos Humanos e Formación I convenio colectivo para persoal laboral  
Recursos Humanos e Formación Modificación do V acordo regulador para persoal funcionario (2013)  
Recursos Humanos e Formación Modificación do V acordo regulador para persoal funcionario (2016)  
Prevención de Riscos Laborais Declaración de accidentes 929.002
ORAL Guía de servizos tributarios  
ORAL Trámites xerais 893.008 Solicitude de corrección de datos fiscais
893.009 Solicitude de informes e certificados
893.002 Autorización de representación
893.027 Consultas non vinculantes
ORAL Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) 893.022 Solicitude de exención
893.023 Solicitude de bonificación
ORAL Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) 893.020 Solicitude de bonificación
ORAL Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 893.004G Solicitude de beneficios fiscais
ORAL Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU) 893.006 Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana
ORAL Taxas 893.035 Declaración de alta, baixa ou cambio de titularidade na taxa
ORAL Infraccións e sancións de tráfico 893.003 Identificación da persoa condutora
893.004 Alegacións/prego descargos
ORAL Recadación 893.001 Solicitude de aprazamento ou fraccionamento de débedas
893.011 Solicitude de domiciliación bancaria
893.012 Solicitude de devolución de ingresos
893.034 Modelo de aval para aprazamentos ou fraccionamentos de pagamentos
893.042 Solicitude para o plan personalizado de pagamentos
Medio Ambiente Programa de mantemento dos campos de fútbol 410.015 Anexo I
Mobilidade Plan Móvese 456.004
Mobilidade Catálogo de estradas provinciais  
Mobilidade Devolución de fianzas 456.002
Igualdade  Servicio de Teleasistencia Móbil (ATENPRO) Impresos para a solicitude de alta no servizo (.xls)
Igualdade Guía de comunicación inclusiva  
Igualdade I Plan de Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres  
Igualdade Protocolo para a prevención do acoso laboral, sexual e por razóns de sexo  
Cooperación Plan Concellos 2018-2019 942.038 Anexo I Declaración responsable
942.039 Anexo II Certificacion do acordo
942.040 Anexo III Acta de trazado previo
942.041 Anexo IV Certificación de débeda con Entidades Financieiras
942.042 Anexo V Certificación de pagamento a acredores de investimento e gasto corrente
942.043 Anexo VI Certificación do gasto do acordo de gasto corrente novo
942.046 Anexo VII Certificación do acordo liña 3
942.060A Autorización
Cooperación Plan Reequilibrio 942.060A Solicitude
942.060B Anexo I
942.060B Anexo II
Cooperación Viveiros de empresas de Barro e Lalín 942.044 Anexo I. Modelo de presentación de solicitudes
942.B044 Anexo II. Memoria para o acceso aos viveiros de empresas de Barro e Lalín 
942.C04f4 Anexo III. Modelo de solicitude de prórroga
Cooperación II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 942.027
Cooperación/Contratación Cartel de obra  
Cooperación Certificacións de obra 942.013 Acta de recoñecemento e comprobación da obra executada pola Administración
942.032 Acta de recepción Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos)
Contratación Documentos xenéricos 922.005 Declaración responsable (galego)
922.006 Declaración responsable (castelán)
Contratación Documentos de contratos de obras 922.012 Acta de paralización de obras
922.016 Acta de reinicio de obras
922 .014 Acta de recepción de obra positiva
922.015 Acta de recepción de obra negativa
  Certificación de obra cofinanciada 100.002 
  Certificación de obra (para cubrir á man) 100.003
  Certificación de obra (.xls) (para a realización de cálculos) 100.003
Contratación Certificacións de subministración 922.019 Acta de recepción de suministración
Anexo acta de recepción de suministración  (.xls) (para a realización de cálculos)
Cohesión Social Servizo de Teleasistencia Domiciliaria TAD1. Remisión de solicitudes
TAD2. Solicitude
TAD3. Informe social
TAD4. Situación da persoa usuaria
TAD5. Autorización de acceso á vivenda
TAD6. Recursos da persoa usuaria
TAD7. Informe médico de condicións de saúde
Solicitude de baixa
Centro Príncipe Felipe Escola Infantil Príncipe Felipe 232.023 Solicitude de novo ingreso
  Modelo de solicitude individual de recoñecemento da existencia de obrigacións pendentes de pagamento a cargo das entidades locais  
  Certificado de débedas coa Deputación 920.003
  Conta xustificativa (válida para todos os servizos, vertical) 100.001
  Conta xustificativa (válida para todos os servizos, horizontal) 100.001
  Anexo da conta xustificativa 100.001
  Declaración responsable 100.024
Centro Príncipe Felipe Uso de espazos comúns no Centro Príncipe Felipe 232.021
Turismo Rías Baixas Uso de espazos comúns en Turismo Rías Baixas 843.009
Turismo Rías Baixas Uso de sala en Turismo Rías Baixas 843.024
Turismo Rías Baixas Rede de oficinas de turismo Info Rías Baixas 843.071A Solicitude de adhesión
843.071B Anexo I 
  Acta de comprobación do replanteo 922.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última modificación: martes, 28 abril 2020