#TRANSPARENCIA

Actividade sindical

Información sobre a composición de cada un dos órganos que rexen a actividade do persoal.


XUNTA DE PERSOAL

A Xunta de Persoal é o órgano específico de representación dos intereses do persoal funcionario. A súa composición establécese en función do número de funcionarias e funcionarios da unidade electoral correspondente, de acordo coa seguinte escala:

 • De 50 a 100 funcionarias e funcionarios: 5
 • De 101 a 250 funcionarias e funcionarios: 9
 • De 251 a 500 funcionarias e funcionarios: 13
 • De 501 a 750 funcionarias e funcionarios: 17
 • De 751 a 1.000 funcionarias e funcionarios: 21
 • De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, cun máximo de 75

O mandato das e dos membros da Xunta de Persoal é de catro anos e estes elíxense mediante sufraxio persoal, libre, directo e secreto. A actual composición é de 17 membros distribuídos da seguinte forma: 11 CC. OO., 4 UGT e 2 CIG.

 

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. Paula Rial Pérez Administrativa Deportes
CC. OO. José Luis Fernández Costas Técnico especialista en educación diúrna Príncipe Felipe
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Iria Fernández Delgado Operaria de servizos varios Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Miguel Pampín Cagide Oficial agrícola gandeiro Finca Mouriscade
CC. OO. Jean Pierre Esteban Borragán Oficial agrícola Medio Natural
CC. OO. Basilia Martínez Bernárdez Oficiala cociñeira Príncipe Felipe
CC. OO. José Ramón Rodríguez Fernández Administrativo Patrimonio Doc. e Bib.
CC. OO. Marta Esperanza Corrochano Santos Xefa de apoio técnico e coordinación administrativa RR. HH. e Formación
CC. OO. Manuel Touceda Rey Encargado mecánico Infraestruturas e Vías Provinciais
UGT María González García Técnica especialista en tradución Servizos Lingüísticos
UGT Leticia Carbajal Castiñeira Operaria de servizos varios Príncipe Felipe
UGT Antonio Abel Seoane Estévez Técnico coordinador en formación Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local
UGT Manuel Enrique Pintos González Mestre composteiro Asistencia Intermunicipal
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Príncipe Felipe
CIG Xoán Couceiro Tenreiro Oficial agrícola gandeiro Finca Mouriscade
COMITÉ DE EMPRESA

O Comité de Empresa é o órgano representativo e colexiado do conxunto das e dos traballadores da Deputación Provincial de Pontevedra para a defensa dos seus intereses.
O número de compoñentes do Comité de Empresa determínase de acordo coa seguinte escala:

 • De 50 a 100 funcionarias e funcionarios: 5
 • De 101 a 250 funcionarias e funcionarios: 9
 • De 251 a 500 funcionarias e funcionarios: 13
 • De 501 a 750 funcionarias e funcionarios: 17
 • De 751 a 1.000 funcionarias e funcionarios: 21
 • De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, co máximo de 75

A duración do mandato das e dos membros do Comité de Empresa é de catro anos e estes son escollidos por todas e todos os traballadores mediante sufraxio persoal, directo, libre e secreto.
A actual composición é de trece compoñentes distribuídos da seguinte maneira: nove de CC. OO. e catro da UGT.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. Enrique Grela Estévez Administrativo Oral
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeira Administrativo xefe de negociado Museo Provincial
CC. OO. Rosa Ana Macías Abela Administrativa de xestión catastral Oral
CC. OO. M.ª Ángela Comesaña Martínez Coordinadora de publicacións Museo Provincial
CC. OO. María Teresa Macías Abela Administrativa xefa de negociado Oral
CC. OO. María Jesús Fortes Alén (renuncia con data 22/06/2021) Arquiveira Museo Provincial
CC. OO. Alfonso Casas Vázquez Administrativo xefe de negociado Oral
CC. OO. María Eugenia de la Vega Castiñeiras Oficiala de servizos xerais e subalternos Museo Provincial
CC. OO. Marcos Vázquez Vázquez Operario-condutor de maquinaria agrícola Estación Fitopatolóxica Areeiro
UGT Luis Ignacio García Seco Auxiliar técnico do Gabinete Didáctico Museo Provincial
UGT Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria Oral
UGT Javier Baena Ozores Axente catastral Oral
UGT Luis Lago Serafín Oficial de servizos xerais Museo Provincial
COMISIÓN PARITARIA MIXTA

A Comisión paritaria é un órgano de interpretación, vixilancia, estudo e aplicación do Acordo regulador para o persoal funcionario e do Convenio colectivo para o persoal laboral.

A Comisión paritaria mixta de persoal funcionario está composta por oito persoas, catro designadas pola Corporación provincial e catro polos sindicatos, en proporción á representación na Xunta de Persoal.

A Comisión paritaria mixta de persoal laboral está composta de seis persoas, tres designadas pola Corporación provincial e tres polos sindicatos con representación no Comité de Empresa. A participación dos sindicatos neste órgano é proporcional á representación no Comité de Empresa.

Tras as eleccións sindicais de persoal laboral e funcionario nos anos 2018 e 2019, respectivamente, constitúese a Comisión paritaria mixta conxunta integrada por quince persoas, das que catro son cargos políticos e once representantes sindicais, ostentando cada unha das partes igual número de votos.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
C. político Carlos López Font Deputado delegado RR. HH., Intervención, Secretaría Xeral Contratación, Oral e NN. TT.
C. político Santos Héctor Rodríguez Díaz Deputado delegado Asistencia Intermunicipal
C. político Iria Lamas Salgueiro Deputada delegada Medio Natural e Arquitectura
C. político María Ortega Iñarrea Deputada delegada Patrimonio Documental e Bibliográfico e Servizos Lingüísticos
CC. OO. func. Paula Rial Pérez Administrativa Deportes
CC. OO. func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
CC. OO. func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
CC. OO. func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
CC. OO. laboral Sen determinar Sen determinar Sen determinar
CC. OO. laboral Sen determinar Sen determinar Sen determinar
UGT func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
UGT func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
UGT lab. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
CIG func. Sen determinar Sen determinar Sen determinar
MESA DE NEGOCIACIÓN

Para os efectos da negociación colectiva do persoal funcionario e laboral da Deputación Provincial de Pontevedra, constitúese unha Mesa Xeral de Negociación.

A designación das e dos compoñentes das mesas correspóndelle ás partes negociadoras, que poderán contar coa asistencia nas deliberacións de asesoras e asesores, que intervirán con voz, pero sen voto.

Son competencias propias das mesas xerais a negociación das materias relacionadas coas condicións de traballo do seu ámbito e que contempla o artigo 37 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido a Lei do estatuto básico do empregado público.

A Mesa Xeral da Deputación está integrada polas seguintes deputadas e deputados delegados e pola representación sindical de CC. OO. (10), UGT (4), CIG (2) e CSIF (1).

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
Cargo político Carlos López Font Deputado delegado RR. HH., Intervención, Secretaría Xeral Contratación, Oral e NNTT
Cargo político Iria Lamas Salgueiro Deputada delegada Medio Natural e Arquitectura
Cargo político María Ortega Iñarrea Deputada delegada Patrimonio Documental e Bibliográfico, Servizos Lingüísticos
Cargo político Santos Héctor Rodríguez Díaz Deputado delegado Asistencia Intermunicipal
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Paula Rial Pérez Administrativa Deportes
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo
CC. OO. Enrique Grela Estévez Administrativo Oral
CC. OO. Marta Corrochano Santos Xefa de apoio técnico e coordinac. Admtiva. RR. HH. e Formación
CC. OO. Iria Fernández Delgado Operaria de servizos varios Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Miguel Pampin Cagide Oficial agrícola Mouriscade
CC. OO. José Luis Fernández Costas Técnico especialista en educación diúrna Príncipe Felipe
CC. OO. Jean Pierre Esteban Breogan Oficial Soutomaior
UGT Patricia Garcia Martínez Técnica media de xestión tributaria Oral
UGT María González García Técnica auxiliar de tradución Servizos Lingüísticos
UGT Luis Ignacio García Seco Técnico auxiliar do Gabinete Didáctico Museo Provincial
UGT Antonio Abel Seoane Estévez Técnico de formación Promoción de Emprego
CIG Non especifican a designación Quen se presente á reunión --
CIG Non especifican a designación Quen se presente á reunión --
CSIF Remedios Pérez González Técnica de xestión administrativa de Patrimonio Documental Patrimonio Documental e Bibliográfico
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL FUNCIONARIO

Cada sección sindical pode designar delegadas e delegados sindicais en proporción á representación na Xunta de Persoal, sen que poida exceder o seu número total de 5, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.

Seccións sindicais con representación na Xunta de Persoal

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. Ana Isabel Pérez Simal Técnica especialista en educación diúrna Príncipe Felipe
CC. OO. María Placer Rodríguez Rey Administrativa Mobilidade
CC. OO. José María Domínguez Vidal Oficial de control e vixilancia Secretaría Xeral
UGT Manuel Ángel Gil Canabal Oficial xardineiro Príncipe Felipe
CIG Sen determinar Sen determinar Sen determinar

Sección sindical sen representación na Xunta de Persoal

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CSIF Remedios Pérez González Técnica de xestión administrativa de Patrimonio Documental Patrimonio Documental e Bibliográfico
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL LABORAL

As seccións sindicais poden designar tres delegadas ou delegados sindicais, en proporción á representación no Comité de Empresa, sen que poida exceder o seu número total de 3, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. M.ª Ángela Comesaña Martínez Coordinadora de publicacións Museo Provincial
CC. OO. M.ª del Carmen Goitia Paisa Administrativa xefa de negociado Oral
UGT Fátima Cobo Rodríguez Responsable de exposicións e actividades culturais Museo Provincial
PERSOAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN

As e os delegados de prevención son os representantes do persoal con funcións específicas en materia de prevención de riscos no traballo. Son designadas e designados por e entre as e os representantes do persoal segundo a seguinte escala:

 • De 101 a 500 traballadoras e traballadores: 3 persoas delegadas de prevención.
 • De 501 a 1.000 traballadoras e traballadores: 4 persoas delegadas de prevención.
Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. lab.

 

María Jesús Fortes Alén (renuncia con data do 22/06/2021)

 

Arquiveira

 

Museo Provincial

 

CC. OO. lab.

 

M.ª Ángela Comesaña Martínez

 

Coordinadora de publicacións

 

Museo Provincial

 

CC. OO. func.

 

Enrique Grela Estévez

 

Administrativo

 

Oral

 

CC. OO. func.

 

Marta Corrochano Santos

 

Xefa de apoio técnico e coordinación administrativa

 

RR. HH. e Formación

 

CC. OO. func.

 

Roberto Crespo Barreiro

 

Oficial de infraestruturas e servizos

 

Infraestruturas e Vías Provinciais

 

CC. OO. func.

 

Miguel Pampín Cagide

 

Oficial agrícola gandeiro

 

Finca Mouriscade

 

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DÁS BOLSAS DE EMPREGO

A Comisión de seguimento dás bolsas de emprego é un órgano encargado de garantir ou control e seguimento dá xestión e do funcionamento dás bolsas de emprego creadas para cubrir as necesidades de persoal para nomeamentos interinos e contratacións laborais temporais que poidan xurdir en calquera área de goberno dá Deputación Provincial de Pontevedra.

Ou 26/10/2021 constituíuse este órgano integrado por 5 persoas representantes de CC. OO., 2 de UXT e 1 dá CIG.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo o centro
CC. OO. Enrique Grela Estévez Administrativo Oral
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Iria Fernández Delgado Operaria de servizos varios Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo
CC. OO. María Teresa Macías Abela Administrativa xefa de negociado Oral
UGT Manuel Ángel Gil Canabal Oficial xardineiro Príncipe Felipe
UGT Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria Oral
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Príncipe Felipe
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DAS BOLSAS DE EMPREGO

A Comisión de seguimento das bolsas de emprego é un órgano encargado de garantir o control e seguimento da xestión e do funcionamento das bolsas de emprego creadas para cubrir as necesidades de persoal para nomeamentos interinos e contratacións laborais temporais que poidan xurdir en calquera área de goberno da Deputación Provincial de Pontevedra.

O 26/10/2021 constituíuse este órgano integrado por 5 persoas representantes de CC. OO., 2 de UGT e 1 da CIG.

Sindicato Nome e apelidos Posto de traballo Servizo ou centro
CC. OO. Enrique Grela Estévez Administrativo Oral
CC. OO. Roberto Crespo Barreiro Oficial de infraestruturas e servizos Infraestruturas e Vías Provinciais
CC. OO. Iria Fernández Delgado Operaria de servizos varios Estación Fitopatolóxica Areeiro
CC. OO. Juan Carlos de la Vega Castiñeiras Administrativo xefe de negociado Museo
CC. OO. María Teresa Macías Abela Administrativa xefa de negociado Oral
UGT Manuel Ángel Gil Canabal Oficial xardineiro Príncipe Felipe
UGT Patricia García Martínez Técnica media de xestión tributaria Oral
CIG José Adrián Blanco Cortegoso Técnico especialista en educación diúrna Príncipe Felipe