#TRANSPARENCIA

Autorizacións ou recoñecemento de compatibilidade

As compatibilidades e incompatibilidades dos empregados públicos están totalmente reguladas. O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fóra da Deputación require o previo recoñecemento de compatibilidade.