#TRANSPARENCIA

Indemnizacións percibidas por razón de servizo

A presidenta, as deputadas e os deputados con dedicación exclusiva ou parcial non perciben indemnización por asistir aos órganos colexiados.


Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados pola asistencia a plenos ou comisións.