#TRANSPARENCIA

Estatísticas de contratación

Publícase a información de datos estatísticos relativos á porcentaxe, en volume orzamentario, de contratos adxudicados pola Deputación de Pontevedra, agrupados con carácter trimestral, a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público, segundo os datos existentes no Servizo de Contratación e Patrimonio.


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Actualización trimestral