Igualdade

O obxectivo xeral do Servizo de Igualdade é a consecución da igualdade real e efectiva para as mulleres e os homes en todos os ámbitos da vida política, económica, cultural e social da provincia.

Funcións

 • Interinstitucionais e de ámbito provincial
  • Elaboración do Plan Marco Provincial de Igualdade efectiva entre Mulleres e Homes
  • Asesoramento e apoio técnico
  • Coordinación e/ou colaboración cos municipios que xa contan con estrutura en funcionamento e dotación
  • Implementación das políticas de igualdade nos municipios nos que non hai estrutura nin xestión política de igualdade
  • Apoio e coordinación coas diferentes institucións implicadas na loita contra a violencia machista
  • Apoio e colaboración coas organizacións da sociedade civil (asociacións, ONG, colectivos…) que traballan na igualdade efectiva entre mulleres e homes
  • Deseño de campañas, organización de eventos, congresos e outras actividades de promoción da igualdade
  • Incorporación da igualdade efectiva entre mulleres e homes á sociedade do coñecemento
  • Colaboración coa universidade de Vigo e outras institucións do ámbito da produción de coñecemento
  • Elaboración e publicación de estudos e investigacións relacionados coa materia
  • Convocatoria de bolsas, premios, concursos...
  • Deseño de proxectos financiados
 • Transversais.Interdepartamentais
  • Incorporación da igualdade efectiva entre mulleres e homes á política de calidade da Deputación
  • Provisión periódica de fondos bibliográficos sobre estudos de mulleres, igualdade e feminismo no arquivo da Deputación e no seu patrimonio documental, así como documentación desta área (plans de igualdade, guías, lexislación…)
  • Inclusión da perspectiva de xénero en todos os departamentos a través de programas de promoción, patrocinio, mecenado…
  • Introdución e seguimento da perspectiva de xénero no Servizo de Prevención de Riscos Laborais
  • Introdución da perspectiva de xénero na xestión dos RR. HH. e na formación do persoal da Deputación
  • Coordinación co Servizo Lingüístico e de Comunicación na utilización dunha linguaxe inclusiva nos textos que produza a Deputación, incluídos os contidos web da páxina depo.es e as campañas deseñadas por Comunicación Institucional

información

 • Edificio Administrativo
 • Avenida de Montero Ríos, s/n - 36071
 • +34 986 804 100
 • igualdade@depo.es