Aviso legal

PRIMEIRA

Os dereitos de propiedade intelectual da web "www.depo.gal" correspóndenlle en exclusiva á Deputación de Pontevedra. A utilización por terceiros só poderá producirse previa autorización, citando a súa orixe e propiedade. Calquera utilización á marxe do exposto, incluíndo os fins comerciais ou de calquera outra maneira inadecuados, infrinxen os dereitos de propiedade intelectual. O acceso e utilización da web é responsabilidade única do usuario.

SEGUNDA

Coa súa navegación, vostede presta o consentimento para recibir as cookies que utiliza esta sede electrónica, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. As cookies utilizadas son de dous tipos:

  • Cookies propias: son enviadas ao seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Deputación de Pontevedra, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son necesarias para o correcto funcionamento e visualización da sede por parte do usuario.
  • Cookies analíticas de terceiro: a sede electrónica usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatística da navegación dos usuarios na web, co fin de mellorar os servizos que se ofrecen. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google.

Para garantir o anonimato, Google converte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme as condicións de prestación do servizo de Google Analytics.

Se vostede desexa denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou da información con Google Analytics, prema aquí.

Lembrámoslle que deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración, ou se elimina as cookies, posto que o indicador de denegación se garda nunha cookie.

Para máis información a este respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies da Axencia Española de Protección de Datos

TERCEIRA

Os datos achegados pola persoa interesada utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou a actuación de que se trate. En ningún caso estes datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco da persoa afectada, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE núm. 298, de 14 de decembro de 1999).

En cumprimento do disposto na citada Lei orgánica 15/1999, as persoas cuxos datos persoais consten nun ficheiro titularidade da Deputación de Pontevedra poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na forma prevista na Lei, ante este organismo.

Ademais, os procedementos electrónicos desta web aplican as disposicións previstas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE.

CUARTA

A información contida na web ten carácter orientativo e non vinculante, susceptible de modificacións en calquera momento e, en calquera caso, non prevalente nin preponderante sobre os trámites e os prazos contidos en calquera norma de procedemento ou de calquera outra natureza, das publicacións preceptivas ou facultativas que se deban levar a cabo no DOCE, BOE/BOE, DOG, BOP e outros nin do disposto no R. d. 208/96 no que se regulan os servizos de información administrativa.

QUINTA

As ligazóns ás "web" de terceiros ("links") non lle xeran responsabilidade ningunha á Deputación de Pontevedra.

SEXTA

A Deputación advirte que o envío de correo masivo ou non solicitado ("SPAM") dirixido ás contas de correo electrónico utilizadas na web dará lugar á esixencia da oportuna responsabilidade ó remitente.