Viveiros de empresas

Viveiros de empresa

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha en 2016 os viveiros de empresa de Lalín e Barro coa finalidade de facilitar o desenvolvemento de iniciativas económicas de interese para a provincia nun contorno económico e empresarial complexo que demanda proxectos empresariais creativos, innovadores e sólidos.

Son unha estrutura de acollida temporal de empresas dirixida a encamiñalas nos seus primeiros pasos no mercado, prestarlles servizos adaptados ás necesidades de cada proxecto empresarial e favorecer a colaboración entre elas.

 

Persoas destinatarias

Naves e oficinas:

 • Autónomas e autónomos e empresas de nova ou recente creación (menos de 2 anos)

Posto espazo coworking:

 • Persoas emprendedoras que necesiten un espazo para analizar e preparar o seu proxecto de negocio

Servizos

 • Locais privados equipados con mobiliario e dotados de infraestruturas de electricidade, climatización, comunicación e auga (pagamento segundo consumo)
 • Recepción e control de accesos de 8 a 22 horas, administración, limpeza e mantemento de zonas comúns, aparcadoiro, seguridade e impresora/fotocopiadora
 • Chave de acceso
 •  Uso de balde da sala de xuntanzas (previa solicitude)
 • Asesoramento e formación: creación e xestión de empresas; internacionalización; xestión da calidade; medio ambiente e prevención de riscos laborais; proxectos e subvencións relacionados coa Unión Europea; e asesoría xurídica, fiscal e laboral
 • Asesoramento sobre TIC e mellora da competitividade empresarial a través da Rede SmartPeme
 • Programa de actividades: dinamización empresarial e fomento da cultura emprendedora
 • Cesión de espazos a asociacións empresariais para actividades propias de carácter puntual

Ser viveirista

As persoas físicas e/ou xurídicas (cunha actividade empresarial inferior a 24 meses e/ou con intención de constituírse nun prazo inferior a 3 meses) deberán presentar por rexistro a seguinte documentación:

 • Solicitude (anexo I)
 • Declaración responsable de non atoparse en ningunha prohibición para contratar
 • Currículo profesional das persoas solicitantes
 • Memoria descritiva da actividade (anexo II)
 • Cronograma da posta en funcionamento
 • Especificación do réxime tributario e da Seguridade Social
 • Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento identificativo para persoas empresarias individuais
 • Escrituras de constitución (se for o caso)
 • Apoderamento (cando a ou o licitador non actúe en nome propio ou se trate de persoas xurídicas)

Para máis información pode consultar a normativa de aplicación:

O contrato de cesión das naves e oficinas é dun ano, prorrogable ata un máximo de tres. Nos postos do espazo coworking o contrato mínimo é dun mes, prorrogable mes a mes. A prórroga farase atendendo ás necesidades de estancia de cada unha das empresas previa solicitude (anexo III).

Contacto

Viveiro de Barro

Viveiro de Lalín

ADL-Viveiros de empresas

Servizo de Cooperación da Deputación de Pontevedra

 

Descargas

 

Logos Fondo Social EuropeoLogo Fundación Incyde

Fotos dos viveiros

0 - 0 de 0 albumes existentes

 • Viveiro de Barro
  Viveiro de Barro
 • Viveiro de Lalín
  Viveiro de Lalín