Asociación Érguete Baixo Miño de Prevención de Condutas Aditivas, Educación e Promoción da Saúde

Obxecto da entidade

 • Conseguir maiores recursos e máis axeitados para a prevención, asistencia e incorporación social (acceso ao mercado laboral) das persoas que sofren ou sufriron algunha adición e dos colectivos en desvantaxe social
 • Fomentar unha vida máis saudable: minimizar os factores de risco e maximizar os de protección
 • Informar, asesorar, apoiar e facilitar todos os medios necesarios para afrontar a problemática das condutas aditivas e atender a toda a poboación, especialmente a mocidade afectada directa ou indirectamente polas substancias aditivas
 • Xerar medidas de carácter educativo, sanitario, cultural e social seguindo criterios de igualdade, dignidade e identidade para toda a poboación e, especificamente, para os colectivos con problemáticas adversas: infancia e mocidade, persoas que sofren ou sufriron algunha adición, afectadas polo VIH/SIDA, discapacitadas, mulleres, familias, inmigrantes, transeúntes, persoas que son ou foron reclusos, con enfermidades crónicas ou maiores e soas
 • Formar de xeito continuo nas temáticas relacionadas coa saúde, en particular coas condutas aditivas, a todas as persoas membros da Asociación e realizar actividades formativas e con fins pedagóxicos para a comunidade en xeral e para as e os axentes socializadores: profesorado, mulleres, mocidade e sector empresarial
 • Poñer en marcha medidas legais de presión e defender os dereitos das persoas que sofren algunha adicción ou colectivos en desvantaxe social

Servicios e programas que desenvolve

 • Programas de prevención no ámbito escolar, familiar, laboral e comunitario para reducir danos, incidindo na infancia e na xuventude
 • Programas de incorporación social: cursos formativos, atención social ou obradoiros prelaborais
 • Programas para reducir o dano: punto de intercambio de xiringas (PIX), punto para facilitar profilácticos (PFP) ou para distribuír alimentos
 • Actividades formativas e de lecer para colectivos específicos: mocidade, menores e mulleres
 • Campañas informativas e de sensibilización sobre temas relacionados coa promoción da saúde a nivel comunitario
 • Programa de información e asesoramento individualizado sobre a saúde global

Datos de contacto

 • RUEPSS: E-0169
 • Enderezo
  • Rúa Colón, 20 (Edificio O Pescador), 1.º andar, 36780 A Guarda
 • Horario de atención
  • De luns a venres: de 9 a 14 h