#AXENDA2030

Obxectivo 15

Xestionar sosteniblemente os bosques, loitar contra a desertificación, deter e investir a degradación das terras e frear a perda de biodiversidade

Este obxectivo ten como fin promover o uso sostible dos ecosistemas terrestres, a xestión sostible das superficies forestais, loitar contra a desertificación, deter e investir a degradación das terras e frear a perda da diversidade biolóxica. Dada a riqueza natural de España, a diversidade de ambientes presentes no seu territorio, a súa posición biogeográfica e a extensión de zonas escasamente poboadas pódese comprender que a xestión da súa superficie forestal, a súa biodiversidade e o seu patrimonio natural supoñan un reto moi relevante. Ademais, os dous tipos de ecosistemas aos que a Axenda 2030 lles concede unha especial atención, os bosques e as zonas de montaña, teñen unha grande importancia e extensión no territorio español.


Os bosques, e por extensión os montes, constitúen un elemento fundamental para o desenvolvemento económico e social, a protección do medio ambiente e o mantemento de servizos ecosistémicos, con especial incidencia nas zonas rurais. O éxodo da poboación rural ás cidades está a xerar novos retos nunhas superficies que foron intensamente xestionadas pola poboación para obter recursos naturais e alimenticios esenciais, e que en poucas décadas pasaron a estar abandonadas, coas ameazas e riscos para a súa estabilidade e diversidade, que se traducen nunha maior sensibilidade das masas forestais ante incendios, pragas e enfermidades.

Ligazóns de interese