Labora 2020

LABORA 2020

Labora 2020 é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo que pretende a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais xeradoras de emprego nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.

Obxectivos

 • Realización de 11 itinerarios integrados e personalizados de inserción laboral dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
 • Atención a 855 persoas da provincia de Pontevedra a través de itinerarios personalizados para a mellora da súa formación e empregabilidade. 

Persoas beneficiarias

As persoas destinatarias dos itinerarios formativos do proxecto serán persoas desempregadas, inscritas como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, que pertenzan a colectivos vulnerables. Considéranse vulnerables os seguintes colectivos:

 • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
 • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
 • Persoas maiores de 55 anos
 • Persoas con discapacidade
 • Inmigrantes
 • Minorías étnicas e comunidades marxinadas
 • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex-reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais

Que ofrecemos

 • Itinerarios integrados de inserción sociolaboral
 • Orientación laboral e titorías individuais
 •  Formación específica para a obtención de certificados de profesionalidade
 • Práctica profesional titorizada correspondente á formación específica en contornos reais de traballo
 • Formación transversal en igualdade de oportunidades, igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social. Desenvolvemento sostible, respecto e coidado do medio ambiente
 • Formación complementaria: busca de emprego, fomento do emprendemento e autoemprego
 • Axuda económica por día de asistencia ás accións formativas

Cando

Os itinerarios levaranse a cabo durante os anos 2019, 2020 e 2021

Itinerarios

 • Docencia da Formación Profesional para o Emprego (SSCE0110)
 • Actividades Auxiliares de Almacén (COML0110)
 • Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais (SSCS0208)
 • Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio (SSCS0108)
 • Xestión de Chamadas de Teleasistencia (SSCG0111)
 • Limpeza de Superficies e Mobiliario en Edificios e Locais (SSCM0108)
 • Dinamización de Actividades de Tempo Libre Educativo Infantil e Xuvenil (SSCB0209)
 • Socorrismo en Instalacións Acuáticas (AFDP0109)
 • Actividades Auxiliares de Conservación e Mellora de Montes (AGAR0309)
 • Operacións Básicas de Restaurante e Bar (HOTR0208)
 • Competencias clave para a obtención do nivel 2 (galego, lingua e matemáticas)

Onde

 • Pontevedra
 • Vigo
 • Lalín
 • Moraña
 • Valga
 • Barro
 • Vilagarcía de Arousa
 • O Grove
 • Cambados
 • Cangas
 • O Porriño
 • Mos
 • Ponteareas
 • A Guarda
 • Tomiño
 • Soutomaior

Máis información

Correo electrónico : labora2020@depo.es

Teléfono: 986 804 100, extensións 50854, 40853, 40857, 40849 y 40846

Logos Fondo Social Europeo y MInisterio de Política Territorial y Función Pública

Última modificación: xoves, 13 xuño 2019