Cursos de español para personas emigrantes

Cursos gratuítos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE A2

O obxecto desta convocatoria é poñer en marcha tres edicións, de ata un máximo de 55 prazas, dos Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cervantes.

As persoas destinatarias son inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesiten preparar o exame do DELE A2 para obter a nacionalidade española.

Daráselles prioridade ás persoas que se atopen preparando as probas do exame de certificación de nivel A2 a través dunha entidade de iniciativa social rexistrada como entidade prestadora de servizos sociais no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, de 23 de decembro, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 20 de xaneiro de 2012).

Última modificación: luns, 24 maio 2021