Cursos de español para personas emigrantes

Cursos gratuítos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE A2

O obxecto desta convocatoria é poñer en marcha tres edicións, de ata un máximo de 60 prazas (20 por edición), de Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cervantes.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo de inscrición será de 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación das bases e do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

As persoas destinatarias son inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesiten preparar o exame do DELE A2 para obter a nacionalidade española.

Daráselles prioridade ás persoas que se atopen preparando as probas do exame de certificación de nivel A2 a través dunha entidade de iniciativa social rexistrada como entidade prestadora de servizos sociais no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, de 23 de decembro, publicado no DOG de 20 de xaneiro de 2012).

Os cursos terán lugar nas seguintes localidades e datas:

1.ª edición. Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra

 • Datas do curso: do 20 de maio ao 4 de xuño de 2019
 • Datas de repaso: 9 e 10 de setembro de 2019
 • Número de horas: 40
 • Horarios:
  • Do 20 de maio ao 4 de xuño: de 9.30 a 12.30 h
  • 9 e 10 de setembro: de 9.30 a 11.30 h
 • Número máximo de participantes: 20

2.ª edición. Oficinas da Deputación en Vigo

 • Datas do curso: do 20 de maio ao 4 de xuño de 2019
 • Datas de repaso: 9 e 10 de setembro de 2019
 • Número de horas: 40
 • Horario:
  • Do 20 de maio ao 4 de xuño: de 16.00 a 19.00 h
  • 9 e 10 de setembro: de 16.00 a 18.00 h
 • Número máximo de participantes: 20

3.ª edición. Oficinas da Deputación en Vigo

 • Datas do curso: do 11 ao 26 de setembro de 2019
 • Datas de repaso: 18 e 19 de novembro de 2019
 • Número de horas: 40
 • Horario:
  • Do 11 ao 26 de setembro: de 9.30 a 12.30 h
  • 18 e 19 de novembro: de 9.30 a 11.30 h
 • Número máximo de participantes: 20

DOCUMENTACIÓN

 • Formulario normalizado, debidamente cuberto, no que, cando menos, se reflictan os seguintes datos: nome completo, número de identidade de estranxeiro (NIE), enderezo, teléfono de contacto, correo electrónico, nacionalidade e edición elixida por orde de preferencia
 • De ser o caso, informe da entidade de iniciativa social no modelo normalizado e debidamente cuberto, que estará dispoñible en www.depo.gal e nas oficinas de Rexistro da Deputación en Pontevedra e Vigo, asinado pola ou polo técnico da entidade responsable do programa
 • Copia compulsada da tarxeta de identidade de estranxeiro, tarxeta familiar de cidadá ou cidadán da Unión Europea ou certificado do Rexistro Central de Estranxeiría ou do Rexistro da Cidadanía da Unión Europea
 • Certificado ou volante de empadroamento

Última modificación: mércores, 04 decembro 2019